Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
M180201  Info block
Expertise en ondersteuning van informatiesystemen (ICT)  Info block
Andere benamingen
Architect databanken (m/v)  Info block
Architect informaticagegevens (m/v)  Info block
Architect informaticanetwerken (m/v)  Info block
Architect informaticasysteem (m/v)  Info block
Architect informatiesysteem (m/v)  Info block
Architect beveiliging van informatiesystemen (m/v)  Info block
Architect multimedia (m/v)  Info block
Analist kwetsbaarheid van programmeercodes (m/v)  Info block
Auditor beveiliging van informatiesystemen (m/v)  Info block
Bedrijfsanalist ICT (m/v)  Info block
Business analyst (m/v)  Info block
Business analyst and consultant (m/v)  Info block
Cloud architect (m/v)  Info block
Data manager (m/v)  Info block
Expert besturingssysteem (m/v)  Info block
Expert beveiliging van besturingssystemen (m/v)  Info block
Expert communicatie en netwerken (m/v)  Info block
Expert cyberveiligheid (m/v)  Info block
Expert informaticabeveiliging, -methodes en -kwaliteit (m/v)  Info block
Expert informaticabeveiliging (m/v)  Info block
Expert informaticakwaliteit (m/v)  Info block
Expert informaticamethodes en -kwaliteit (m/v)  Info block
Expert informaticamethodes en -tools (m/v)  Info block
Expert internettechnologie en multimedia (m/v)  Info block
Expert netwerken en telecom (m/v)  Info block
Expert systeem en netwerken (m/v)  Info block
Expert beveiliging van informatiesystemen (m/v)  Info block
Expert penetratietests beveiliging van informatiesystemen (m/v)  Info block
ICT Bedrijfsconsulent (m/v)  Info block
Ingenieur informaticabeveiliging (m/v)  Info block
Ingenieur informaticamethodes (m/v)  Info block
Ingenieur informaticanetwerk (m/v)  Info block
Ingenieur informaticanetwerksysteem (m/v)  Info block
Ingenieur informaticasysteem (m/v)  Info block
Ingenieur websitebeveiliging (m/v)  Info block
Kwaliteitsbeheerder informaticasoftware (m/v)  Info block
Kwaliteitsverantwoordelijke websites (m/v)  Info block
Postauditor beveiliging van informatiesystemen (m/v)  Info block
Revisor informatica (m/v)  Info block
Revisor informatiesysteem (m/v)  Info block
Technisch architect informatica (m/v)  Info block
Verantwoordelijke beveiliging van informatiesystemen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke informaticabeveiliging (m/v)  Info block
Definitie
Adviseert de informatica- en telecomdirectie van de organisatie over evoluties en mogelijke nieuwe manieren om informatica- en telecommiddelen te optimaliseren en af te stemmen op de behoeften van de gebruikers (keuze van software, hardware, netwerk, ...). Garandeert ondersteuning (veiligheid, kwaliteit, methode, ...) en technische bijstand aan de informatica- of telecomteams (productie, ontwikkeling) van de organisatie, de gebruikers, de klanten. Ziet toe op de naleving van de kwaliteits- en beveiligingsnormen en -procedures.
Bijkomende activiteit kan zijn: rechtstreeks tussenkomen in een deel of het geheel van een project dat tot het expertisedomein behoort.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Functionele behoeften van de onderneming of de klant analyseren
De technische eigenschappen van het product bepalen volgens het lastenboek  Info block
- Beschrijft met een informatiemodel de structuur en functionaliteiten van de bestaande informatica- en telecomsystemen
- Onderzoekt welke wijzigingen en aanvullingen aan de informatica- en telecomsystemen prioritair zijn
- Respecteert de beperkingen van het project (budgettair, technisch en organisatorisch)
- Vertaalt het informatiemodel naar een functioneel ontwerp en lastenboek
- Stemt het voorstel van informatiemodel af op de bedrijfsdoelstellingen
- Overlegt met de stakeholders (gebruikers, directie, ontwikkelaars, …)  Info block
Kennis van analysemethodes (systeemanalyse, functionele analyse, risicoanalyse, ...)  Info block
Technische oplossingen uitwerken
Configuraties of architectuur voorstellen, evalueren en keuzes voorstellen die zijn aangepast aan de functionele behoeften  Info block
- Weegt alternatieven tegen elkaar af en onderbouwt de uiteindelijke keuzes (bedrijfseigen ontwikkelingen versus aankoop van softwarepakketten, hergebruik van componenten van bestaande applicaties versus nieuwe ontwikkelingen, …) vanuit technisch, HR en bugettair standpunt
- Ontwikkelt de architectuur van het informatiesysteem voor de verschillende fasen van de bedrijfsactiviteiten (ontwerp, design, implementatie, verkoop, …)
- Bepaalt welke logische systeemcomponenten nodig zijn en wat hun relaties zijn
- Houdt rekening met de bestaande of gewenste business architectuur
- Demonstreert verbeteringen in functionaliteit, performantie, veiligheid, … bij het aanpassen van de architectuur van het informatiesysteem
- Past configuratiebestanden aan om de gewenste samenwerking tussen de verschillende componenten van het informatiesysteem te verzekeren
- Documenteert de architectuur van het informatiesysteem  Info block
Kennis van architectuur van de informatiesystemen  Info block
Kennis van informaticamodellering  Info block
Kennis van integratieprincipes van hardware en software  Info block
Kennis van standaarden voor IT service management (COBIT, ITIL, ...)  Info block
Kennis van computer accessibility  Info block
Meewerken aan de testfase en oplevering van ontwikkelde toepassingen
Documentatie opstellen  Info block
- Stelt op basis van meetbare doelstellingen uit het functioneel ontwerp testprocedures op
- Ontwikkelt testscenario’s
- Test vanuit het standpunt van ontwikkeling (bugs, integratietesten, functionaliteit, …)
- Test de applicatie vanuit het standpunt van de gebruiker (snelheid, navigatie, visueel, …)
- Volgt een systematiek bij het opsporen van problemen en fouten
- Test en analyseert de capaciteit, functionaliteit en integriteit van de ICT infrastructuur
- Archiveert documentatie (systeemdocumentatie, licenties, …)
- Documenteert installatie-, configuratie en testgegevens bij elke wijziging volgens de standaarden en regels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Informaticateams informeren of opleiden over de technische aspecten (werking, beveiliging, risico's, ...) of het gebruik van nieuwe informatica- en telecommiddelen  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Gebruikt aangepaste opleidingsmethoden
- Geeft uitleg aan de gebruikers over vastgestelde problemen  Info block
Normen, standaarden, methodes, tools en procedures voor betrouwbaarheid, onderzoek of informaticaproductie bepalen en toepassen (kwaliteit, beveiliging, ...)  Info block
- Evalueert risico's inzake informatica- en telecombeveiliging
- Bepaalt de nood aan veiligheid, confidentialiteit en privacy in een informatiesysteem
- Analyseert de voor- en nadelen van de verschillende vormen van toegangsbeveiliging (DAC, MAC, RBAC)
- Legt procedures vast voor het verkrijgen, gebruiken en bewaren van data
- Doet voorstellen voor de nood aan herstel, back-up en beveiliging  Info block
Kennis van beveiligingsregels voor informatica en telecom  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van standaarden voor IT service management (COBIT, ITIL, ...)  Info block
Kennis van informaticarecht  Info block
Kennis van de reglementering voor de bescherming van persoonsgegevens  Info block
Gebruikers, klanten en diensten adviseren en hen technisch ondersteunen  Info block
- Adviseert over de ICT-ondersteuning van bedrijfsprocessen (Content Management Systeem, toepassingsplatform, netwerk, …)
- Vertaalt technische boodschappen in voor gebruikers begrijpbare taal
- Informeert de gebruikers bij de introductie van nieuwe of gewijzigde toepassingen en infrastructuur
- Begeleidt waar nodig de gebruikers bij de introductie van nieuwe of gewijzigde toepassingen en infrastructuur  Info block
Kennis van architectuur van de informatiesystemen  Info block
Kennis van beveiligingsregels voor informatica en telecom  Info block
Kennis van integratieprincipes van hardware en software  Info block
Kennis van de reglementering voor de bescherming van persoonsgegevens  Info block
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet, …)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Client-server  Info block
Databanken  Info block
Exploitatiesystemen  Info block
Geïntegreerde beheerprogramma's - Enterprise resource planning  Info block
Informaticanetwerken  Info block
Kantoorautomatisering  Info block
Micro-informatica  Info block
Minisystemen  Info block
Software-engineering  Info block
Telecomnetwerken  Info block
Kennis van artificiële intelligentie  Info block
Kennis van beheersinformatica  Info block
Kennis van industriële informatica  Info block
Kennis van telecomprotocollen en -normen  Info block
Kennis van wetenschappelijke informatica  Info block
Technische documenten formaliseren en opstellen (lastenboek, technische specificaties, ...)  Info block
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke (mondeling, schriftelijk)
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet, …)
- Ontwikkelt technische documenten op maat van de gebruikers (verkopers, klanten, ICT professionals, …)  Info block
Kennis van regels voor het opstellen van een bestek of lastenboek  Info block
Kennis van computer accessibility  Info block
Een integratieproject (implementering) of ontwikkelingsproject van hardware- of softwareoplossingen leiden of begeleiden  Info block
- Organiseert de ontwikkelomgeving of productieomgeving volgens een workflow
- Identificeert de taken voor het ontwikkelen, uitwerken en/of implementeren van een informatiesysteem
- Legt de processen vast voor het ontwikkelen, uitwerken en/of implementeren van een informatiesysteem
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Legt testbare mijlpalen vast
- Anticipeert op weerstanden binnen de organisatie tegen verandering
- Voert een impactanalyse uit
- Betrekt operationele managers en gebruikers  Info block
Kennis van integratieprincipes van hardware en software  Info block
Ondersteuning bieden bij presales
Antwoorden op aanbestedingen
Commerciële voorstellen uitwerken (bedragen, middelen, realisaties, termijnen, ...)  Info block
- Analyseert de administratieve en technische eisen van de opdracht
- Maakt een overzicht van de uit te voeren activiteiten en de hieraan verbonden kosten (directe en indirecte kosten)
- Legt algemene voorwaarden vast
- Stelt specificaties op
- Vermeldt prijzen en timing bij de verschillende onderdelen van het voorstel
- Gebruikt software voor Enterprise Resource Planning (ERP)  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Indicatoren uitwerken en opvolgen
Controleren of de normen en standaarden door de informaticateams toegepast worden (analyses, exploitatie, productie, ...)  Info block
- Legt op basis van de doelstellingen van de dienst regels en prestatie-indicatoren vast om activiteiten op te volgen (werking van applicaties, beschikbaarheid ICT infrastructuur, …)
- Verzamelt, registreert en analyseert gegevens en resultaten
- Vergelijkt prestatie-indicatoren met de behaalde resultaten
- Definieert standaarden voor rapportage
- Bespreekt rapporten met leidinggevenden van andere afdelingen
- Overlegt met de technische mensen over het verloop van het project  Info block
Kennis van computer accessibility  Info block
De aan nieuwe technologieën verbonden risico's identificeren en beheersen
Veranderingen aanbevelen  Info block
- Gebruikt methodes voor risico beoordeling (fault tree analyse, failure mode & effect analyse, …)  Info block
Controleren of het risicobeheer van de informatiesystemen van de onderneming toegepast wordt (beveiliging, vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid, ...)  Info block
Voert procedures van risicobeheersing uit  Info block
Kennis van de reglementering voor de bescherming van persoonsgegevens  Info block
Kennis van risicobeheersmethodes  Info block
Kennis van methodes voor de analyse van incidenten  Info block
De realisatie van projecten superviseren en coördineren  Info block
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
- Volgt de budgetten op  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Meewerken aan een audit van informatiesystemen
Veranderingen aanbevelen  Info block
- Werkt een normenkader uit (effectiviteit, efficiëntie, exclusiviteit, integriteit, controleerbaarheid, beheersbaarheid, …)
- Vergelijkt de prestaties van informatiesystemen (technische infrastructuur, operationeel informatiesysteem, procesinrichting, beheersingssystemen, software, webomgeving, …) met het normenkader
- Rapporteert over de betrouwbaarheid en veiligheid van informatiesystemen  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Kennis van testprocedures  Info block
Het toepassen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de organisatie bewaken
Het overzicht m.b.t. de verwerking van persoonsgegeven beheren
Contactpunt zijn voor de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)  Info block
Maatregelen nemen voor informatiebeveiliging, risicodetectie (malware, cyberaanvallen, ...) en reactie op incidenten  Info block
- Scant op virussen, spyware of adware
- Installeert een firewall
- Installeert een proxyserver of VPN-server
- Versleutelt bestanden of verbindingen
- Legt gebruikers beperkingen op (sandbox, beperken van toegangsrechten, …)  Info block
Kennis van beveiligingsregels voor informatica en telecom  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Adviesbureau  Info block
Organisatie voor IT-services  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Multimedia-uitgever  Info block
Constructeur van informatica-apparatuur  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Defensie  Info block
Privésector  Info block
Social profit  Info block
Informatica en telecommunicatie  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk (klant,...)  Info block
Werkomgeving
Je werkt als consultent, bij dienstverlenende bedrijven of adviesbureaus, bij informaticaconstructeurs, ... en overlegt met de directie informatiesystemen, dienst productie/beheer, onderzoek en ontwikkeling, onderhoud, projectleiders en gebruikers, .... Je werk varieert naargelang het soort onderneming (consultant, dienstverlenend bedrijf, ...), het soort organisatie en je wordt soms gedetacheerd in andere ondernemingen (terbeschikkingstelling van personeel).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Expertise en ondersteuning van informatiesystemen (ICT). Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Analist ontwikkelaar ICT en het beroep Implementatie en integratie expert ICT vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1330, 2511, 2529