Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
M180301  Info block
Management informatiesystemen (ICT)  Info block
Andere benamingen
Directeur informaticaprojecten (m/v)  Info block
Directeur organisatie en informatiesystemen (m/v)  Info block
Directeur telecomprojecten (m/v)  Info block
Directeur informaticadiensten (m/v)  Info block
Directeur informatie- en telecomsystemen (m/v)  Info block
Directeur informatiesystemen (m/v)  Info block
Directeur telecomdienst (m/v)  Info block
Directeur informaticadepartement (m/v)  Info block
Directeur telecomdepartement (m/v)  Info block
Domeinverantwoordelijke informatica (m/v)  Info block
Domeinverantwoordelijke telecom (m/v)  Info block
Informaticadirecteur (m/v)  Info block
Projectleider informatica (m/v)  Info block
Projectleider internet (m/v)  Info block
Projectleider multimedia (m/v)  Info block
Projectleider softwareontwikkeling (m/v)  Info block
Projectleider taaltechnologie (m/v)  Info block
Projectleider web (m/v)  Info block
Projectverantwoordelijke informatica-architectuur (m/v)  Info block
Projectverantwoordelijke telecomarchitectuur (m/v)  Info block
Telecomdirecteur (m/v)  Info block
Verantwoordelijke architectuur- en integratieprojecten van grote systemen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke informatica (m/v)  Info block
Verantwoordelijke informaticabeheer (m/v)  Info block
Verantwoordelijke informaticaproductie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke ICT (m/v)  Info block
Verantwoordelijke informatiesystemen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke management van de informaticasystemen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke telecom (m/v)  Info block
Verantwoordelijke telecomnetwerken (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van de afdeling informatica (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van de afdeling telecom (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van de informaticaproductie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een informaticadienst (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een telecomdienst (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van het informaticadepartement (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van het telecomdepartement (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van het informaticanetwerk (m/v)  Info block
Information systems manager (m/v)  Info block
Definitie
Leidt informatica- of telecomorganisaties of -diensten. Bepaalt de evolutie van de informatie- en telecommunicatiesystemen volgens de functionele behoeften en de strategie van de onderneming. Houdt toezicht op het ontwerp, de uitvoering en het operationeel onderhoud van de informatica en de informatica- en telecomsystemen (kwaliteit, beveiliging, betrouwbaarheid, kosten, termijnen). Houdt toezicht op en stuurt de projecten voor informatiesystemen aan.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Behoeften van de onderneming of gebruikers op het vlak van organisatie en informatie- en telecomsystemen analyseren en bepalen  Info block
- Beschrijft met een informatiemodel de structuur en functionaliteiten van de bestaande informatica- en telecomsystemen
- Onderzoekt welke wijzigingen en aanvullingen aan de informatica- en telecomsystemen prioritair zijn
- Overlegt met de stakeholders (gebruikers, directie, ontwikkelaars, …)  Info block
Kennis van architectuur van de informatiesystemen  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
De ICT strategie opstellen op basis van door de directie bepaalde uitgangspunten en de behoeften van de gebruikers
Toezicht houden op de uitvoeringsmodaliteiten  Info block
- Maakt een visuele voorstelling van de bedrijfsprocessen (data flow diagram, proces hiërarchie diagram, …)
- Doet voorstellen over de ICT ondersteuning van bedrijfsprocessen (Content Management Systeem, toepassingsplatform, netwerk, …)
- Stemt het voorstel van informatiemodel af op de bedrijfsdoelstellingen
- Gebruikt Service Level Agreements
- Respecteert de beperkingen van het project (budgettair, technisch en organisatorisch)
- Identificeert de taken voor het ontwikkelen, uitwerken en/of implementeren van een informatiesysteem
- Legt de processen vast voor het ontwikkelen, uitwerken en/of implementeren van een informatiesysteem
- Legt testbare mijlpalen vast  Info block
Kennis van informaticatechnologieën  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Kennis van telecomtechnologieën  Info block
Het globale budget van de organisatie, de dienst of het project beheren (investering, bestemming, verdeling, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
- Bestudeert boekhoudkundige gegevens
- Wijst budgetten toe aan de activiteiten volgens prioriteiten
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het budget
- Rapporteert over en verantwoordt de financiële gegevens aan de directie  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De realisatie van projecten superviseren en coördineren  Info block
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van standaarden voor IT service management (COBIT, ITIL, ...)  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
De uitvoeringswijze kiezen (intern of in onderaanneming)
De conformiteit van de uitvoering controleren  Info block
- Analyseert of bestaande softwarepakketten of applicaties de bedrijfsprocessen kunnen ondersteunen
- Weegt alternatieven tegen elkaar af en onderbouwt de uiteindelijke keuzes (bedrijfseigen ontwikkelingen versus aankoop van softwarepakketten, hergebruik van componenten van bestaande applicaties versus nieuwe ontwikkelingen, …) vanuit technisch, HR en bugettair standpunt
- Controleert of de realisaties werden uitgevoerd volgens de vooraf vastgelegde procedures
- Voert een impactanalyse uit
- Voert een benchmarking uit  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
De kwaliteits- en beveiligingsprocedures van de informatie- en telecomsystemen bepalen en de toepassing ervan controleren  Info block
- Bepaalt de nood aan veiligheid, confidentialiteit, privacy en integriteit in een informatiesysteem
- Analyseert de voor- en nadelen van de verschillende vormen van toegangsbeveiliging (DAC, MAC, RBAC)
- Legt procedures vast voor het verkrijgen, gebruiken en bewaren van data
- Doet voorstellen voor de nood aan herstel, back-up en beveiliging
- Evalueert de noodzaak aan encryptie van data  Info block
Kennis van beveiligingsregels voor informatica en telecom  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen voor informatica en/of telecom  Info block
Kennis van telecomprotocollen en -normen  Info block
Kennis van de reglementering voor de bescherming van persoonsgegevens  Info block
Een dienst of een organisatie leiden  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van de dienst
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeel, …)
- Evalueert de werking en doet voorstellen ter verbetering
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet, …)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Toezicht houden op een werkdomein of project:
Architectuur (systeem, netwerk, ...)  Info block
Beveiliging, kwaliteit  Info block
Engineering, onderzoek en ontwikkeling (integratie, planning, ...)  Info block
Onderhoud  Info block
Onderzoek, innovatie en ontwikkeling  Info block
Installatie (apparatuur, systeem, netwerk, werkposten, software)  Info block
Productie, beheer, toezicht  Info block
Sturing van software en hardware  Info block
Kennis van informatica- en telecomnetwerken  Info block
Aanbestedingen of lastenboeken voor leveranciers of dienstverleners opstellen  Info block
- Maakt een overzicht van uit te voeren taken
- Berekent hoeveelheden en kwaliteiten  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Kennis van regels voor het opstellen van een bestek of lastenboek  Info block
De technologische evolutie van de informatie- en telecomsystemen opvolgen
Technische oplossingen voorstellen  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet, …)  Info block
Opvolgen van de functionele en technische architectuurstudies van de informatiesystemen  Info block
- Definieert standaarden voor rapportage
- Volgt op of de mijlpalen van het project gerealiseerd worden
- Volgt de kwaliteitscontrole doorheen het project op
- Overlegt met de technische mensen over het verloop van het project  Info block
Kennis van architectuur van de informatiesystemen  Info block
De operationele werkleiding superviseren (coördinatie, communicatie, ...)  Info block
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
- Volgt de budgetten op  Info block
Een onderaannemingsbeleid bepalen en uitvoeren  Info block
- Documenteert zich over de markt van onderaannemers en leveranciers
- Doet prospectie bij onderaannemers of leveranciers
- Bepaalt richtlijnen of procedures voor het selecteren van firma’s waaraan aanbestedingen worden gestuurd (analyse jaarrekeningen, het handelsregister, het internet, het eigen netwerk van relaties, eigen ervaringen, …)  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Kennis van regels voor het opstellen van een bestek of lastenboek  Info block
Risicobeheer van de informatiesystemen bepalen en uitvoeren (beveiliging, vertrouwelijkheid, integriteit, betrouwbaarheid, ...)  Info block
- Voert risicoanalyses uit (bedreigingen, zwaktes, waarschijnlijkheid van risico’s, impact, …)
- Formuleert maatregelen voor het reduceren van de verschillende mogelijke risico’s
- Stelt prioriteiten om met een beperkte economische en operationele kost de risico’s te beperken of terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
De strategie en de oriëntatie van de informatie- en telecomsystemen van een organisatie bepalen (evolutie, organisatie, ...)  Info block
- Analyseert de informatiesystemen van de organisatie
- Neemt in overleg met de directie maatregelen voor het verbeteren van de ICT-ondersteuning van bedrijfsprocessen (Content Management Systeem, toepassingsplatform, netwerk, …)
- Legt testbare mijlpalen vast  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Adviesbureau  Info block
Organisatie voor IT-services  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Multimedia-uitgever  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Defensie  Info block
Multimedia-uitgeverij  Info block
Privésector  Info block
Social profit  Info block
Informatica en telecommunicatie  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in dienstverlenende bedrijven, ondernemingen, ... Je overlegt met verschillende diensten en personen van de onderneming of klanten (onderhoud, beheer, directie, ...). Je komt in contact met dienstverleners, leveranciers, werkleiding, opdrachtgevers, directeur-generaal, ... Je werk varieert naargelang het soort organisatie (onderneming, dienstverlenend bedrijf, ...) of afdeling en het verantwoordelijkheidsniveau (strategie, ondersteuning van functies, projectmanagement, technologie).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Management informatiesystemen (ICT). Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1330