Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
M180601  Info block
Advies integratie en implementatie informatiesystemen (ICT)  Info block
Andere benamingen
Applicatiebeheerder informatiesystemen (m/v)  Info block
Assistent opdrachtgever informatiesystemen (m/v)  Info block
Consulent informaticanetwerken (m/v)  Info block
Consulent informatiesystemen (m/v)  Info block
Coördinator opdrachtgeverschap informatiesystemen (m/v)  Info block
Consultant accessible computing (m/v)  Info block
Consultant Business Intelligence (m/v)  Info block
Consulent CRM (m/v)  Info block
Consulent ERP (m/v)  Info block
Consulent Finance (m/v)  Info block
Consulent HRM (m/v)  Info block
Expert informatiesystemen (m/v)  Info block
Functioneel applicatiebeheerder (m/v)  Info block
Functioneel architect informatiesystemen (m/v)  Info block
Functioneel assistente informatiesystemen (m/v)  Info block
Functioneel consulent informatiesystemen (m/v)  Info block
Functioneel consulent softwareprogramma's (m/v)  Info block
Informaticaconsulent (m/v)  Info block
Integratie- en testspecialist ICT (m/v)  Info block
Opdrachtgever informatiesystemen (m/v)  Info block
Projectcoördinator opdrachtgeverschap (m/v)  Info block
Projectleider gebruikers van informatiesystemen (m/v)  Info block
Projectleider werkleiding voor informatiesystemen (m/v)  Info block
Projectleider opdrachtgeverschap informatiesystemen (m/v)  Info block
Projectverantwoordelijke "beroepen" informatiesysteem (m/v)  Info block
Specialist Software as a Service (SaaS) (m/v)  Info block
Urbanist van de informatiesystemen (m/v)  Info block
Usability designer ICT (m/v)  Info block
Verantwoordelijke gebruikers van informatiesystemen (m/v)  Info block
Integratie en implementatie expert ICT (m/v)  Info block
IT consultant (m/v)  Info block
Definitie
Vertaalt de functionele behoeften van een informatiesysteem van een opdrachtgever volgens de doelstellingen van het vakdomein (boekhouding, personeelsbeheer, logistiek, verkoop, productie, ...) en de economische en logistieke beperkingen. Onderhandelt met informatici over de componenten van een applicatie en een softwaretool, tijdens de hele duur van het ontwerp en de realisatie, in het belang van de onderneming en de eindgebruikers. Assisteert de werkleiding bij de bepaling van de behoeften, de oplossingen en hun integratie in het informatiesysteem van de onderneming. Draagt bij tot de implementering van informatiesystemen.
Bijkomende activiteit kan zijn: toezicht houden op een project van opdrachtgeverschap.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Behoeften van de opdrachtgever identificeren
Vakprocessen analyseren
Opportuniteit en uitvoerbaarheid evalueren  Info block
- Beschrijft de prestatie-eisen die aan de afdelingen gesteld worden
- Analyseert bedrijfsprocessen aan de hand van documenten, overleg met operationele managers, …
- Beschrijft met een informatiemodel de structuur en functionaliteiten van de bestaande informatica- en telecomsystemen  Info block
Kennis van analysemethodes (systeemanalyse, functionele analyse, risicoanalyse, ...)  Info block
Kennis van infobeheer en onderhoud op afstand  Info block
Kennis van computer accessibility  Info block
Functionele oplossingen formaliseren en bepalen
Evoluties en functionele uitbreidingen van het informatiesysteem voorstellen aan de opdrachtgever  Info block
- Vertaalt het informatiemodel naar een functioneel ontwerp
- Onderzoekt welke wijzigingen en aanvullingen aan de informatica- en telecomsystemen prioritair zijn
- Weegt alternatieven tegen elkaar af en onderbouwt de uiteindelijke keuzes (hergebruik van componenten van bestaande applicaties vs nieuwe ontwikkelingen, …) vanuit technisch, HR en budgettair standpunt
- Beschrijft de beperkingen die gelden (maximaal aantal gebruikers, maximaal aantal transacties, …)
- Stemt het voorstel van informatiemodel af op de bedrijfsdoelstellingen
- Overlegt met de stakeholders (gebruikers, directie, ontwikkelaars, …)  Info block
Kennis van informaticamodellering  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Lastenboeken en functionele en algemene specificaties uitwerken, bijwerken en aan de opdrachtgever overmaken  Info block
- Overlegt met de betrokken partijen
- Maakt een overzicht van uit te voeren taken
- Berekent hoeveelheden en kwaliteiten  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Kennis van economisch en financieel beheer  Info block
Kennis van regels voor het opstellen van een bestek of lastenboek  Info block
Kennis van de reglementering voor de bescherming van persoonsgegevens  Info block
Functionele tests van de ontwikkelde toepassingen uitvoeren en opvolgen  Info block
- Ontwikkelt testscenario’s
- Test de verschillende modules van de applicatie
- Test applicaties met verschillende browsers en platforms (Mac, PC, …)
- Test de applicatie vanuit het standpunt van de gebruiker (snelheid, navigatie, visueel, …)
- Volgt een systematiek bij het opsporen van problemen en fouten  Info block
Kennis van technieken voor het uitwerken van een testplan (stappen, scenario's ...)  Info block
Overgaan tot het uitvoeren van functionele en technische verbeteringen
De applicatie uitrollen (parametrering, opvolging, ...)  Info block
- Voert de geplande installatie- en configuratiewerkzaamheden (applicatie, software, databank, …) uit volgens het implementatieplan
- Volgt op of de mijlpalen van het project gerealiseerd worden
- Volgt de kwaliteitscontrole doorheen het project op
- Overlegt over het verloop van het project  Info block
Kennis van plannings- en opvolgingstools  Info block
Gegevensdragers opstellen voor informatiedoorstroming of opleiding en deze doorgeven aan de betrokken personen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke (mondeling, schriftelijk)
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet, …)
- Ontwikkelt technische documenten op maat van de gebruikers (verkopers, klanten, ICT professionals, …)  Info block
Gebruikers begeleiden of opleiden over de nieuwe vakprocessen en toepassingen  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de gebruikers
- Gebruikt aangepaste opleidingsmethoden
- Vertaalt technische boodschappen in voor gebruikers begrijpbare taal
- Geeft uitleg aan de gebruikers over vastgestelde problemen  Info block
Kennis van didactische technieken  Info block
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet, …)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Aankoop  Info block
Financiën, boekhouding  Info block
Geïntegreerde beheersprogramma's - Enterprise Resource Planning (ERP)  Info block
Handel, verkoop, klantenrelaties  Info block
Human Resources  Info block
Industriële en technische programma's  Info block
Logistiek  Info block
Marketing  Info block
Netwerkarchitectuur  Info block
Ondernemingsportaal en internettechnologie  Info block
Outplacement  Info block
Productie  Info block
Computer accessibility  Info block
Gebruikt geïntegreerde beheersprogramma's - Enterprise Resource Planning (ERP)  Info block
Kennis van informatica- en telecomnetwerken  Info block
Kennis van computer accessibility  Info block
Samen met informatici een softwarepakket kiezen en een werkwijze aanbevelen voor de toepassing in de onderneming (ontwerp, ontwikkeling, uitrol)  Info block
- Organiseert de ontwikkelomgeving of productieomgeving volgens een workflow
- Legt de processen vast voor het ontwikkelen, uitwerken en/of implementeren van een informatiesysteem
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Weegt alternatieven tegen elkaar af en onderbouwt de uiteindelijke keuzes (bedrijfseigen ontwikkeling versus aankoop van softwarepaketten, hergebruik van bestaande applicaties versus nieuwe ontwikkelingen, ...) vanuit technisch, HR en budgettair standpunt
- Legt testbare mijlpalen vast
- Anticipeert op weerstanden binnen de organisatie tegen verandering
- Voert een impactanalyse uit
- Voert een benchmarking uit
- Betrekt operationele managers en gebruikers  Info block
De architectuur van de informatiesystemen van de onderneming analyseren  Info block
- Analyseert de bestaande informatiesystemen in een organisatie
- Onderzoekt of aanpassingen aan het informatiemodel de bedrijfsprocessen beter ondersteunen  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Kennis van technische architectuur van informatiesystemen  Info block
Controleren of de gebruikers de informatiesystemen gelijkvormig gebruiken (regels, procedures, ...)  Info block
Kennis van beveiligingsregels voor informatica en telecom  Info block
Antwoorden op aanbestedingen
Commerciële voorstellen uitwerken
De prestatievoorwaarden met de klant in een contract vastleggen  Info block
- Analyseert de administratieve en technische eisen van de opdracht
- Maakt een overzicht van de uit te voeren activiteiten en de hieraan verbonden kosten (directe en indirecte kosten)
- Legt algemene voorwaarden vast
- Stelt specificaties op
- Vermeldt prijzen en timing bij de verschillende onderdelen van het voorstel
- Gebruikt ERP-software  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van regels voor het opstellen van een bestek of lastenboek  Info block
Strategische keuzes voor de evolutie van de informatiesystemen van de onderneming bepalen en aanbevelen  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied
- Evalueert de impact van ICT oplossingen op de bedrijfsprocessen, klanten, medewerkers, leveranciers, ...
- Onderzoekt alternatieven voor het verbeteren van de ICT-ondersteuning van bedrijfsprocessen (Content Management Systeem, toepassingsplatform, netwerk, …)
- Toont aan hoe de voorgestelde alternatieven van een aangepast informatiesysteem de organisatie kunnen helpen met het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen  Info block
Kennis van informatica- en telecomnetwerken  Info block
De realisatie van projecten superviseren en coördineren  Info block
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
- Volgt de budgetten op  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Adviesbureau  Info block
Organisatie voor IT-services  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Defensie  Info block
Privésector  Info block
Social profit  Info block
Informatica en telecommunicatie  Info block
Uitgeverijen  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk (klant,...)  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, handels- en dienstverlenende bedrijven, overheidsdiensten, lokale of regionale besturen, ... en je overlegt met verschillende diensten en betrokkenen (informaticadienst, diensthoofden, gebruikers, klanten, ...). Je werkt soms op verplaatsing, wordt gedetacheerd of gaat op dienstreis. Je werk varieert naargelang het soort onderneming (inleenbedrijven, dienstverlenende bedrijven en adviesbureaus, ...), het soort organisatie (directie van de informatiesystemen, werkleiding) en het soort functie (management, advies). Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen en doet soms wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Advies integratie en implementatie informatiesystemen (ICT). Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1330