Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
M180701  Info block
Communicatie- en informatiesystemen gebruiken  Info block
Andere benamingen
Adjunct verantwoordelijke centrum voor mobiele teleprocessing in het leger (m/v)  Info block
Analist communicatie- en informatiesystemen (m/v)  Info block
Analist van de technische inlichtingendiensten (m/v)  Info block
Analist van elektromagnetische signalen (m/v)  Info block
Communicatietechnicus (m/v)  Info block
Communicatietechnicus in het leger (m/v)  Info block
Beheerder transmissies (m/v)  Info block
Beheerder van straalzenders (m/v)  Info block
Beheerder van elektronische gevechtssystemen (m/v)  Info block
Beheerder van dragers van hertzgolven voor satellietradio's (m/v)  Info block
Beheerder van informatie- en communicatiesystemen in het leger (m/v)  Info block
Beheerder van projecteerbare componentsystemen (m/v)  Info block
Beheerder van telecommunicatiemiddelen (m/v)  Info block
Technicus beheer van geluidssystemen (m/v)  Info block
Gekwalificeerd systeemoperator in het leger (m/v)  Info block
Medewerker voor het onderscheppen en vertalen van radioboodschappen (m/v)  Info block
Medewerker voor het onderscheppen van beelden in het leger (m/v)  Info block
Hoger technicus voor de elektromagnetische opsporing in de land- en luchtmacht (m/v)  Info block
Medewerker beheer van informatie- en communicatiesystemen in het leger (m/v)  Info block
Medewerker voor het opvangen en vertalen van codetaal (m/v)  Info block
Operator afluisterapparatuur (m/v)  Info block
Operator-navigator in de landmacht (m/v)  Info block
Radiografieoperator (m/v)  Info block
Radio-operator (m/v)  Info block
Radiotelegrafist (m/v)  Info block
Technicus-waarnemer (sub)maritieme operaties (m/v)  Info block
Technicus-waarnemer anti-duikboot (m/v)  Info block
Technicus informatie en telecommunicatiesystemen (m/v)  Info block
Technicus datatransmissienetwerk in het leger (m/v)  Info block
Technicus-beheerder van elektronische gevechtssystemen (m/v)  Info block
Technicus voor de communicatieveiligheid in het leger (m/v)  Info block
Technicus voor het beheer van telecommunicatiesystemen (m/v)  Info block
Technicus voor de opsporing en analyse van elektromagnetische signalen (m/v)  Info block
Technicus voor het onderscheppen en opvangen van elektromagnetische signalen (radar) (m/v)  Info block
Transfilist in het leger (m/v)  Info block
Transmissietechnicus in het leger (m/v)  Info block
Vlootbespieder (m/v)  Info block
Operator toezicht scheepsvaart (m/v)  Info block
Operator gevechtssystemen maritieme operaties (m/v)  Info block
Definitie
Bewaakt, gebruikt en beveiligt informatie- en communicatiesystemen. Verwerkt de informatie afkomstig van informatieverzenders en -ontvangers. Werkt volgens de regels van de organisatie.
Bijkomende activiteit kan zijn: een team leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werking van de apparatuur, informatiesystemen en -overdragers controleren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleiding, schema’s, …)
- Test de verschillende functionaliteiten van de apparatuur en systemen
- Controleert de werking volgens vastgelegde kwaliteitsnormen en parameters
- Registreert de controlegegevens
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van elektromechanica  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van optronica  Info block
Toezicht houden op de prestatie, de capaciteit en de kwaliteit van het netwerk
De apparatuur, informatiesystemen en -overdragers aanpassen  Info block
- Gebruikt meetinstrumenten
- Voert testen uit
- Vergelijkt de testresultaten met kwaliteitsnormen
- Rapporteert over de resultaten
- Stelt verbetervoorstellen op
- Volgt wettelijke normen en voorschriften bij het formuleren van oplossingen  Info block
Basiskennis van elektromechanica  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van optronica  Info block
Doorgestuurde of uitgezonden gegevens, signalen, metingen en beelden opsporen of verzamelen en deze identificeren  Info block
Gebruikt het informatie- en communicatiesysteem  Info block
Kennis van audiovisuele elektronica  Info block
Verzamelde informatie controleren en verwerken of doorsturen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
Elektrische, elektronische en informaticastoringen identificeren
Corrigerende maatregelen nemen  Info block
- Gebruikt meet- en testmateriaal
- Analyseert gegevens en resultaten
- Sluit mogelijke oorzaken van problemen één na één uit
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, het tijdstip en de oplossing
- Volgt wettelijke normen en voorschriften bij het formuleren van oplossingen  Info block
Basiskennis van elektromechanica  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van optronica  Info block
Basisonderhoud van de apparatuur, informatiesystemen en -overdragers uitvoeren  Info block
- Leest technische fiches
- Controleert de staat van het materieel
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Meldt problemen aan de onderhoudstechnicus of verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van elektromechanica  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van optronica  Info block
De teamleden, gezagvoerder, bevoegde instanties, ... informeren over de interventies en de evolutie van de situatie  Info block
- Houdt contact met behulp van communicatiemiddelen
- Verzamelt informatie van medewerkers
- Maakt een synthese van de informatie
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Treedt op als aanspreekpunt
- Gebruikt coderingen (NATO alfabet, ...)
- Rapporteert aan de burgemeester of gedelegeerde  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Controleren van de land-, zee-, luchtzones en de opsporings-, bijstands-, hulpinterventies of -operaties oriënteren  Info block
- Stuurt medewerkers aan
- Organiseert transport
- Verzekert de veiligheid van het personeel, de bevolking en hulpverleners
- Werkt samen met andere actoren die in het gebied actief zijn (NGO’s, …)  Info block
Elektromagnetische of geluidssignalen lokaliseren en analyseren  Info block
- Gebruikt materiaal voor het opvangen en identificeren van signalen (NEWVAN, …)  Info block
Communicatie en uitgezonden informatie bewaken en analyseren  Info block
Kennis van inlichtingentechnieken  Info block
Kennis van linguïstiek  Info block
Cijfermatige of gecodeerde informatie verwerken en doorsturen  Info block
Kennis van beveiligingsregels voor informatica en telecom  Info block
Kennis van codetaal  Info block
Onderhoudsopdrachten starten of plannen
De conformiteit van de opdrachten controleren  Info block
- Omschrijft de stappen in het onderhoudsplan
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Controleert of de uitvoering van het onderhoudsplan voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
Apparatuur, informatiesystemen en -overdragers voorbereiden of monteren (conditionering, logistiek, ...)  Info block
- Volgt de voorschriften van de fabrikant (volgorde van de montage, gebruik van hulponderdelen)
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)
- Test de werking  Info block
Zones inrichten
Gevechts-, verdedigings- en beschermingsmaterieel en -systemen opstellen  Info block
- Observeert en verkent het gebied
- Treft beveiligings- en beschermingsmaatregelen
- Brengt camouflage aan
- Stelt een bivak op
- Houdt zich aan de opdracht
- Handelt volgens procedures  Info block
Kennis van burgerlijke bouwkunde  Info block
De toepassing van veiligheidsregels controleren
De beveiliging van materieel en kritische punten controleren  Info block
- Houdt zich aan de opdracht
- Handelt volgens de regels en procedures
- Voert functiecontroles uit en dubbel checkt
- Voert wachtrondes uit
- Merkt afwijkingen of verdachte situaties op
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke  Info block
Personeel briefen en opleiden over de technieken (gebruik, veiligheid, onderhoud, ...)  Info block
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen om de voordelen van een aangepast informatiesysteem te tonen
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de medewerkers
- Informeert en begeleidt gebruikers bij de introductie van nieuwe of gewijzigde toepassingen en infrastructuur
- Gebruikt aangepaste opleidingsmethoden
- Volgt technische evoluties in het vakgebied op  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Acties leiden en middelen organiseren  Info block
- Brengt het personeel op de hoogte van de doelstelling, aanpak, planning, …
- Hanteert de operatieorder
- Beslist over de inzet van menselijke en materiële middelen
- Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten
- Verzekert de veiligheid van de eenheden
- Verzekert de veiligheid van de locatie en infrastructuur
- Gebruikt geografische informatiesystemen (GIS)  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Administratie, overheidsdienst  Info block
Politie  Info block
Informatica en telecommunicatie  Info block
Defensie  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij defensie (landmacht, luchtmacht, nationale zeemacht) of andere overheidsdiensten en komt in contact met verschillende betrokkenen (tussen legers, instellingen, ...). Je maakt verplaatsingen en kan afwezig zijn van huis voor meerdere dagen of maanden. Je werk varieert naargelang de component (landmacht, luchtmacht, zeemacht), de plaats (land, zee), het soort operatie (communicatie, elektronische oorlogvoering, ...) en de apparatuur. Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen, 's nachts en doet soms wachtdiensten. In sommige gevallen draag je een beroepsoutfit (helm, uniform, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Communicatie- en informatiesystemen gebruiken. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1330, 2153, 2514, 2523