Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
M180801  Info block
Geografische informatiesystemen (GIS)  Info block
Andere benamingen
Adviseur geomatica (m/v)  Info block
Assembleerder fotogrammeter-cartograaf (m/v)  Info block
Officier geografie (m/v)  Info block
Afdelingshoofd dronebeelden (m/v)  Info block
Administrator geografische informatiesystemen (m/v)  Info block
Beheerder van geografische databanken (m/v)  Info block
Beheerder van geografische informatiesystemen (m/v)  Info block
Cartograaf (m/v)  Info block
Cartograaf-geomaticus (m/v)  Info block
Geograaf-geomaticus (m/v)  Info block
Geomatica-analist (m/v)  Info block
Geomaticus (m/v)  Info block
Hoofdgeograaf (m/v)  Info block
Hydrograaf (m/v)  Info block
Ingenieur geografische informatiesystemen (m/v)  Info block
Ingenieur-hydrograaf (m/v)  Info block
Analist van fotografische beelden (m/v)  Info block
Analist van geografische beelden (m/v)  Info block
Marineofficier-hydrograaf (m/v)  Info block
Officier-cartograaf (m/v)  Info block
Officier-geograaf (m/v)  Info block
Ontwerper-analist van geografische informatiesystemen (m/v)  Info block
Operator-geograaf (m/v)  Info block
Projectleider geomatica (m/v)  Info block
Specialist geografische informatie (m/v)  Info block
Specialist landmeetkunde en satellieten (m/v)  Info block
Verantwoordelijke studies geografische informatiesystemen (m/v)  Info block
Technicus fotogrammeter (m/v)  Info block
Technicus geografische informatiesystemen (m/v)  Info block
Technicus-geomaticus (m/v)  Info block
Tekenaar-cartograaf (m/v)  Info block
Verantwoordelijke geografische informatiesystemen (m/v)  Info block
Definitie
Beheert en levert geografische informatie, gegevens over geolokatie en themakaarten voor klanten of gebruikers (partners, ondernemingen, publiek, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een geografisch informatiesysteem ontwikkelen en gebruiken, een project leiden en een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Metingen uitvoeren op het terrein
Alfanumerieke en grafische gegevens verzamelen  Info block
- Gebruikt topografische meetapparatuur
- Houdt de valstokken en waterpasbaak loodrecht bij het inmeten van punten
- Stelt het totaalstation loodrecht op boven het midden van het opstelpunt
- Houdt het prisma loodrecht en gericht naar het totaalstation
- Zoekt grenspalen, wegranden, kantstroken, boordstenen en andere relevante punten op het terrein
- Loopt de op te meten punten en lijnen systematisch en consequent af
- Meet en codeert de meetpunten  Info block
Kennis van beeldvorming, fotogrammetrie  Info block
Kennis van topografie  Info block
Geografische gegevens selecteren, verwerken en ruimtelijk analyseren  Info block
- Gebruikt statistische software
- Identificeert bruikbare gegevens in de beschikbare bronnen aan de hand van metadata (schaal, nauwkeurigheid, doel, oorsprong en historiek)
- Beoordeelt de congruentie van gegevens uit verschillende bronnen
- Controleert datasets en kaartlagen op fouten volgens standaarden
- Maakt bijkomende data en attributen aan in de dataset
- Editeert objecten in een kaartlaag en verbindt deze met attribuuttabellen
- Koppelt alfanumerieke en geografische data
- Bewaart digitale documenten op een consequente manier  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van wiskundige modellen  Info block
Geografische gegevens en karakteristieken identificeren en interpreteren
De resultaten analyseren  Info block
- Gebruikt geografische informatiesystemen (GIS)
- Bepaalt welke verdere bewerkingen op het aangeleverde bronmateriaal verantwoord zijn
- Brengt datasets onder in een omgeving die het mogelijk maakt geografische analyse uit te voeren
- Selecteert data op attribuut en/of metadata
- Bevraagt attributen die aan een voorwerp op de kaart gekoppeld zijn
- Combineert bestaande datalagen
- Combineert en analyseert alfanumerieke en geografische data uit verschillende bronnen  Info block
Kennis van technieken voor grafische weergaven  Info block
Kennis van wiskundige modellen  Info block
Geografische informatie opstellen en structureren  Info block
- Gebruikt geografische informatiesystemen (GIS)
- Beschrijft de metadata van een dataset volgens opgegeven richtlijnen
- Refereert data uit verschillende geografische coördinatenstelsels naar een referentiesysteem
- Voert formaatconversies uit volgens de eigenschappen en de converteerbaarheid van verschillende bestandsformaten
- Maakt kaarten, grafieken en tabellen aan op basis van attribuuttabellen en een basiskaart volgens vooraf gedefinieerde templates
- Duidt data of attributen van data op een duidelijke manier op de kaart aan met kleuren, symbolen, labels
- Voorziet een kaart van een schaalbalk, noordpijl, corresponderende legende en titel volgens vooraf gedefinieerde templates
- Actualiseert geografische databanken  Info block
De lay-out en weergave van de geografische gegevens uitvoeren voor het opmaken van kaarten  Info block
- Gebruikt cartografische software
- Maakt kaarten, grafieken en tabellen aan op basis van attribuuttabellen en een basiskaart
- Maakt kaarten, grafieken en tabellen aan op basis van eigen analyses van geografische en alfanumerieke data
- Duidt data of attributen van data aan op een duidelijke en cartografisch verantwoorde manier
- Voorziet een kaart van de nodige cartografische elementen  Info block
Kennis van digitaliseren  Info block
Kennis van technieken voor grafische weergaven  Info block
Een gamma van geografische referentiegegevens selecteren op vraag van de klant  Info block
- Gebruikt statistische software
- Overziet welke relevante databronnen voorhanden zijn
- Gaat na hoe gegevens van derden verkregen kunnen worden
- Vergelijkt gegevens uit verschillende bronnen
- Identificeert bruikbare gegevens in de beschikbare bronnen naargelang schaal en nauwkeurigheid
- Beoordeelt de kwaliteit van de aangeleverde gegevens  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Cartografische gegevens formaliseren en via informatienetwerken verspreiden  Info block
- Gebruikt cartografische software
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Technische bijstand verlenen aan klanten voor het gebruik van een geografisch informatiesysteem  Info block
- Licht de uitgewerkte procedures toe
- Vertaalt technische boodschappen in voor gebruikers begrijpbare taal  Info block
Kennis van didactische technieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Geografische informatie weergeven op een specifieke themakaart:
Aardwetenschappen (geologie, hydrologie, ...)  Info block
Defensie  Info block
Energie en diverse netwerken (elektriciteit, leidingen, ...)  Info block
Erfgoed  Info block
Gezondheid  Info block
Infrastructuur  Info block
Landbouw  Info block
Marketing  Info block
Menswetenschappen en sociale wetenschappen  Info block
Meteorologie, klimatologie  Info block
Milieu, natuurgebied  Info block
Oceanologie  Info block
Openbare gebouwen en werken  Info block
Opleiding  Info block
Preventie en risicobeheer  Info block
Ruimtelijke ordening, inrichting van een site  Info block
Stedenbouw, lokale ontwikkeling  Info block
Telecommunicatie  Info block
Transport  Info block
Een geografische databank ontwikkelen en beheren (gegevenscatalogussen, metagegevens, ...)  Info block
- Werkt een systeemomgeving uit voor het beheer van een GIS
- Maakt queries aan voor de gebruikers van het systeem
- Automatiseert repetitief werk door middel van scripting  Info block
Kennis van programmeertalen  Info block
Behoeften van de klanten identificeren
Technische oplossingen bieden op het vlak van geografische informatiesystemen  Info block
- Stelt gerichte vragen over de behoeften van de klant
- Bepaalt welke data en datalagen nodig zijn
- Bepaalt hoe databanken gestructureerd moeten zijn
- Bouwt een toepassing die integreerbaar is in de bestaande ICT-configuratie
- Anticipeert op toekomstige informatievragen en ICT-ontwikkelingen
- Stelt een technisch lastenboek op waarin de noden van de te ontwikkelen GIS-toepassing concreet worden omschreven
- Gebruikt Service Level Agreements  Info block
Nautische en oceanografische documenten (zeekaarten, databanken, ...) opstellen op basis van metrologische parameters (getijden, stromingen, diepte, temperatuur, ...)  Info block
Kennis van hydrografie  Info block
Kennis van landmeetkunde  Info block
Kennis van oceanografie  Info block
Weerkaarten opstellen op basis van doorgestuurde metingen en observatiegegevens  Info block
De realisatie van een ontwikkelingsproject van een geografisch informatiesysteem coördineren en controleren  Info block
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
- Volgt de budgetten op  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Documenteert zich over de markt van onderaannemers en leveranciers
- Doet prospectie bij onderaannemers of leveranciers
- Analyseert offertes naar specifieke eigenschappen, details, conformiteit met de vereisten van de aanbesteding, …
- Stelt vergelijkende tabellen op
- Controleert of de uitvoering van de overeenkomst voldoet aan de afspraken, kwaliteitsnormen en planning  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Een lastenboek voor een aanbesteding uitwerken
Het antwoord op aanbestedingen analyseren  Info block
- Analyseert de administratieve en technische eisen van de opdracht
- Maakt een overzicht van de uit te voeren activiteiten en de hieraan verbonden kosten (directe en indirecte kosten)
- Stelt specificaties op
- Vermeldt prijzen en timing bij de verschillende onderdelen van het voorstel
- Gebruikt ERP-software  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Behoeften van de klant of gebruiker analyseren
Het functioneel lastenboek opstellen (specificaties, termijnen, kosten, ...)  Info block
- Betrekt operationele managers en gebruikers bij het bepalen van de functionele behoeften
- Maakt een onderscheid tussen functionele en niet-functionele vereisten
- Legt prioriteiten vast
- Houdt rekening met de prestatie-eisen die aan de afdelingen gesteld worden
- Stemt de toepassing af op de bedrijfsprocessen van de klant
- Past de procedures en voorschriften van de organisatie toe
- Identificeert de taken post per post, de soorten materialen en hoe ze in cijfers te vertalen (voorziene, vaste en forfaitaire hoeveelheden, …)  Info block
Technische specificaties van de informatica applicatie uitwerken en opstellen (lastenboek)  Info block
- Vertaalt het functioneel ontwerp naar een technisch ontwerp
- Overlegt met technici
- Houdt rekening met de beperkingen die gelden (maximaal aantal gebruikers, maximaal aantal transacties, …)
- Weegt alternatieven tegen elkaar af en onderbouwt de uiteindelijke keuzes (hergebruik van componenten van bestaande netwerken vs nieuwe ontwikkelingen, …) vanuit technisch, HR en budgettair standpunt  Info block
Gebruikers opleiden over evoluties, gebruik van infrastructuur en informatiesystemen en hen ondersteunen  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de gebruikers
- Gebruikt aangepaste opleidingsmethoden
- Vertaalt technische boodschappen in voor gebruikers begrijpbare taal
- Geeft uitleg aan de gebruikers over vastgestelde problemen  Info block
Kennis van didactische technieken  Info block
De aard en de oorsprong van incidenten identificeren
Een diagnose stellen
Corrigerende maatregelen toepassen  Info block
- Gebruikt gedocumenteerde storingsmeldingen en oplossingen
- Volgt een systematiek bij het opsporen van problemen en fouten
- Sluit mogelijke oorzaken van problemen één na één uit
- Beoordeelt of een vastgesteld probleem een oorzaak of symptoom is
- Registreert storingen, incidenten, onregelmatigheden en bijhorende oplossingen volgens de voorschriften
- Werkt structurele oplossingen uit voor veelvoorkomende of gerelateerde problemen  Info block
Kennis van methodes voor de analyse van incidenten  Info block
Kennis van infobeheer en onderhoud op afstand  Info block
Jobmobiliteit: Met tussenstap
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Vereniging  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Defensie  Info block
Privésector  Info block
Social profit  Info block
Informatica en telecommunicatie  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in overheidsinstellingen, ondernemingen van openbare werken, dienstverlenende bedrijven, studie- en engineeringbureaus, het leger, ... Je overlegt met tekenaars, landmeters, informatici, bouwheren, geologen, ... Je maakt verplaatsingen en kan afwezig zijn van huis voor meerdere dagen. Je werk varieert naargelang de sector (milieu, defensie, ...) en het soort uitgevoerde werken. Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen, 's nachts en doet soms wachtdiensten. Je werkt in de natuur (zee, bos, ...), aan boord van schepen, luchtvaartuigen.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Geografische informatiesystemen (GIS). Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de beroepen Ontwerper-analist van geografische informatiesystemen en Geograaf vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2165, 2514, 2521