Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-3-15
N130101  Info block
Management beheer van de logistieke keten  Info block
Andere benamingen
Directeur van de logistieke diensten (m/v)  Info block
Hoofd logistieke methodes (m/v)  Info block
Logistiek analist (m/v)  Info block
Logistiek consultant (m/v)  Info block
Logistiek directeur (m/v)  Info block
Logistiek ingenieur (m/v)  Info block
Logistiek projectleider (m/v)  Info block
Projectcoördinator voor humanitaire logistiek (m/v)  Info block
Supply chain manager (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor de bevoorradingslogistiek (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor de distributielogistiek (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor de logistieke organisatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor de organisatie van de logistieke keten (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor de transportlogistiek (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor het logistieke beheer (m/v)  Info block
Logistiek verantwoordelijke (m/v)  Info block
Definitie
Ontwikkelt en implementeert organisatieschema's van de volledige logistieke keten, of van een deel ervan, van fysieke goederenstromen, van de aankoop van grondstoffen tot de distributie van de eindproducten. Ontwikkelt stuur- en beheerinstrumenten (procedures voor de follow-up van de orders, informatiecircuits en -systemen, ...) om het transport van de producten tussen de verschillende partijen van de logistieke keten (producenten, leveranciers, transporteurs, distributeurs, ...) op te volgen. Streeft rationalisering en optimalisering (kwaliteit, rentabiliteit, termijn, veiligheid) na.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: gespecialiseerd zijn in een fase (bevoorradingen (logistiek aan de toeleveringszijde), distributie (logistiek aan de afnemerzijde), ... ), activiteiten organiseren voor specifieke domeinen (humanitaire aangelegenheden, landsverdediging, ...), een team of een logistieke dienst leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het logistiek plan van een organisatie opstellen en implementeren (voorschriften, werkmethodes, ...)  Info block
- Maakt een overzicht van de goederenstromen in de organisatie (aankoop grondstoffen, transport naar klanten, …)
- Maakt een analyse van de logistieke processen (SWOT, …)
- Legt de doelstellingen van het logistiek plan vast (kortere supply chain, voorraadkosten reduceren, …)
- Overlegt met diensthoofden van andere afdelingen binnen het bedrijf  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van principes van kostenoptimalisatie  Info block
Stuurinstrumenten ontwikkelen voor aankoop-, bevoorradings- of verzenddiensten en locaties (platformen, opslagplaatsen, ...)  Info block
- Gebruikt software voor modellering en simulatie
- Gebruikt software voor het beheer van bewegingen van de voorraad tussen de locaties van een magazijn (WMS warehouse management systeem)
- Gebruikt software voor enterprise resource planning (ERP)
- Gebruikt software voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens (EDI)
- Gebruikt programmapakketten voor logistiek (beheer van de voorraden, orders, ...)  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Kennis van e-procurement (elektronisch beheer van aankopen)  Info block
Logistieke activiteiten organiseren en op elkaar afstemmen volgens de behoeften van de klant en de eisen van de leverancier  Info block
- Gebruikt planningsinstrumenten
- Analyseert rapportages over logistieke processen (transport, voorraadbeheer, distributie, …)
- Doet voorstellen voor het optimaliseren van logistieke processen (voorraadhoogte, capaciteitsgrenzen, …)
- Coördineert de logistieke deelprocessen (ontvangst, opslag, picking, transport, …) in overleg met de logistieke diensthoofden
- Legt procedures en werkmethodes vast
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Controleert of de uitvoering voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
- Maakt afspraken met transporteurs  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Kennis van de reglementering voor het goederentransport  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
Kennis van Engels  Info block
Kennis van Frans  Info block
Kennis van Duits  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
De implementatie en realisatie van logistieke actieplannen opvolgen en de uitvoering controleren  Info block
- Legt op basis van de doelstellingen regels en prestatie-indicatoren vast om activiteiten op te volgen (klanttevredenheidsindicatoren, operationele indicatoren, ...)
- Verzamelt, registreert en analyseert gegevens en resultaten (interactie met klanten en leveranciers, voorraadbeheer, ...)
- Vergelijkt prestatie-indicatoren met de behaalde resultaten  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van principes van kostenoptimalisatie  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Corrigerende maatregelen voor de goederenstroom bepalen in geval van problemen  Info block
- Registreert storingen, incidenten, onregelmatigheden en bijhorende oplossingen volgens de voorschriften
- Selecteert relevante gegevens voor probleemanalyse
- Beoordeelt of een vastgesteld probleem een oorzaak of symptoom is
- Doet voorstellen voor probleemoplossing volgens bedrijfsspecifieke richtlijnen
- Onderzoekt mogelijke oplossingen voor veelvoorkomende problemen  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Kennis van de reglementering voor het goederentransport  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
Coördineren en organiseren van de informatiedoorstroming en de werkinstructies van de organisatie  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van principes van kostenoptimalisatie  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een systeem implementeren voor het beheer van de logistieke stromen voor:
Aankoop  Info block
Bevoorrading  Info block
Distributie  Info block
Opslag  Info block
Productie  Info block
Logistieke activiteiten organiseren voor:
Defensie  Info block
Evenementen  Info block
Humanitaire aangelegenheden  Info block
De logistieke strategie van een organisatie ontwikkelen of meewerken aan de ontwikkeling en toepassing ervan  Info block
- Volgt ontwikkelingen op in automatisering van transport, logistiek en warehousing
- Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg
- Omschrijft de doelstellingen voor de logistieke strategie
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Kennis van de reglementering voor het goederentransport  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
Kennis van principes van kostenoptimalisatie  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren van een logistiek organisatie- of reorganisatieproject van een locatie (magazijn, opslagplaats, platform, ...) of dienst (bevoorradingen, aankopen, transport, ...)  Info block
- Verzamelt gegevens van vooronderzoeken en adviezen en integreert deze in het haalbaarheidsonderzoek
- Stelt de nood aan bijkomende expertise vast
- Experimenteert met nieuwe concepten en procedures
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van principes van kostenoptimalisatie  Info block
De modaliteiten voor het transport van producten organiseren, implementeren en de uitvoering controleren  Info block
- Bepaalt en superviseert de transportmiddelen
- Verzorgt de verbinding met douane en verzekering  Info block
Kennis van douanereglementering  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Komt tot duidelijke afspraken
- Legt schriftelijk een overeenkomst vast
- Zoekt alternatieven als een overeenkomst niet haalbaar lijkt
- Controleert of de uitvoering voldoet aan de contractvoorwaarden of afspraken (stiptheid, kwaliteit, …)
- Stuurt bij indien nodig  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van de markt van transporteurs (verschillende transportmodi)  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Ontwikkelingen bepalen van computersystemen voor het beheren en opvolgen van een logistieke keten  Info block
- Adviseert over de ICT ondersteuning van bedrijfsprocessen (Content Management Systeem, toepassingsplatform, netwerk, …)
- Betrekt (operationele) managers en gebruikers
- Maakt een visuele voorstelling van de bedrijfsprocessen (data flow diagram, proces hiërarchie diagram, …)
- Stemt het voorstel van informatiemodel af op de bedrijfsdoelstellingen  Info block
Kennis van systemen voor computerbeheer  Info block
Acties voor personeelsbeheer bepalen en opstarten  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Basiskennis van personeelsbeheer  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Legt verantwoording af over het budgetbeheer
- Verricht boekhoudkundige controle van de verrichtingen
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het budget
- Analyseert de financiële gegevens en verwerkt ze in rapporten
- Doet op basis van de financiële analyse voorstellen voor budget, investeringen, bezuinigingen en het financieel jaarplan  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Adviesbureau  Info block
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Boor- of delvingsbedrijf  Info block
Commerciële vennootschap  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Productiebedrijf  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Transportbedrijf  Info block
Winkel, detailhandel  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Bouw  Info block
Financiële sector  Info block
Handel  Info block
Vastgoed  Info block
Landbouw  Info block
Defensie  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Visserij  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Sociale dienstverlening  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, commerciële bedrijven (supermarkt, ...), transportbedrijven, logistieke bedrijven, adviesbureaus voor logistiek, het leger of in specifiekere ondernemingen (hulporganisatie, evenementenorganisatie, ...) en in samenwerking met leveranciers, producenten, distributeurs, klanten, productie, aankoopdienst, verkoopdienst, ... Je werkt soms op verplaatsing (opslaglocaties, klanten, ...). Het werk varieert naargelang de organisatiewijze (lean production, globaal systeem voor het beheer van de goederenstromen, ...), de grootte van het bedrijf, de mate van informatisering van de locaties en het producttype.
Je begrijpt, spreekt en schrijft één of meerdere vreemde talen (Engels, Duits, Frans, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Management beheer van de logistieke keten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1324