Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
N220501  Info block
Management uitbating luchthaven  Info block
Andere benamingen
Chef van een landingsplaats (m/v)  Info block
Directeur voor het beheer van de luchthavenactiviteit (m/v)  Info block
Directeur van de uitbating van de luchthaven (m/v)  Info block
Bataljonchef leveringen via de lucht van het leger (m/v)  Info block
Officier-commissaris luchtvervoer van het leger (m/v)  Info block
Pelotonchef leveringen via de lucht van het leger (m/v)  Info block
Teamleider gronddiensten luchtvracht (m/v)  Info block
Teamleider vliegtuigafhandeling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke uitbating luchthaven (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor het beheer van de luchthavenactiviteit (m/v)  Info block
Vliegvelddirecteur (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert en superviseert de uitbating van een luchthaven of een dienst voor vliegtuigafhandeling op technisch (onderhoud, bevoorrading, vracht, ...), commercieel (begeleiding van de passagiers, check-in, ...), menselijk (coördinatie van de grondteams, onderaannemers, ...) en financieel vlak (opvolging van de activiteiten, ...). Houdt zich aan de veiligheids- en de beveiligingsvoorschriften van de luchthaven en de luchtvaart. Houdt zich aan de doelstellingen voor de optimalisatie en de economische ontwikkeling (kwaliteit, kost, wachttijden). Leidt alle of sommige teams (uitbatingstechnici, administratief en commercieel personeel, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Activiteiten van de teams plannen volgens het vluchtprogramma en de landingsplaatsen
Bijsturen in geval van vertraging, overboeking, annulatie, ...  Info block
- Consulteert technische vlucht- en grondgegevens
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden  Info block
Kennis van de technische eigenschappen van vliegtuigen  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Interventies coördineren en superviseren in de verschillende fasen van de vluchten (landing, filtering, start- en landingsbaan, onderhoud, ...)
De toepassing van de veiligheidsvoorschriften controleren  Info block
- Gebruikt software voor de opvolging van de vluchten of de check-in van bagage
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten
- Gebruikt planningsinstrumenten  Info block
Kennis van burgerluchtvaartwetgeving  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor de luchthaven  Info block
Commerciële contracten onderhandelen met luchtvaartmaatschappijen, bedrijven die diensten verlenen aan de luchthaven, onderaannemers, …
Controleren of overeenkomsten uitgevoerd worden  Info block
- Documenteert zich over de markt van onderaannemers en leveranciers
- Doet prospectie bij onderaannemers of leveranciers
- Selecteert de firma’s waaraan aanbestedingen worden gestuurd op basis van jaarrekeningen, het handelsregister, het internet, het eigen netwerk van relaties, eigen ervaringen, …
- Analyseert offertes naar specifieke eigenschappen, details, conformiteit met de vereisten van de aanbesteding, …
- Stelt vergelijkende tabellen op
- Maakt prijs- en leveringsafspraken
- Volgt ontwikkelingen in de markt op
- Volgt op of de mijlpalen van het project gerealiseerd worden
- Volgt de kwaliteitscontrole doorheen het project op  Info block
Kennis van burgerluchtvaartwetgeving  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Informatieuitwisseling coördineren tussen de betrokkenen van de vliegtuigafhandeling (onderaannemers, uitbatingspersoneel ...)  Info block
- Gebruikt technisch Engels
- Gebruikt software voor de opvolging van de vluchten of de check-in van bagage
- Gebruikt planningsinstrumenten
- Wisselt informatie uit met externe en interne diensten  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Legt verantwoording af over het budgetbeheer
- Verricht boekhoudkundige controle van de verrichtingen
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het budget
- Analyseert de financiële gegevens en verwerkt ze in rapporten
- Doet op basis van de financiële analyse voorstellen voor budget, investeringen, bezuinigingen en het financieel jaarplan  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
Een vooruitgangstraject voorstellen  Info block
- Legt op basis van de doelstellingen van de afdelingen regels en prestatie-indicatoren vast (klanttevredenheidsindicatoren, operationele indicatoren, ...)
- Verzamelt, registreert en analyseert gegevens en resultaten (interactie met klanten en leveranciers, voorraadbeheer, ...)
- Vergelijkt prestatie-indicatoren met de behaalde resultaten
- Maakt analyses
- Legt de doelstellingen vast
- Overlegt met diensthoofden van de verschillende afdelingen
- Stelt strategische verbeteringen voor (inzetten van ICT, …)  Info block
Kennis van management controlling  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Acties voor personeelsbeheer bepalen en opstarten  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De activiteiten coördineren van een luchthavensite van:
Categorie A - diensten over lange afstand normaal verzekerd in alle omstandigheden  Info block
Categorie B - Diensten over middellange afstand normaal verzekerd in alle omstandigheden en sommige diensten over lange afstand die geen lange etappe inhouden vanaf deze vliegvelden  Info block
Categorie C - Diensten over korte afstand en diensten over middellange en lange afstand die enkel korte etappes vanaf deze vliegvelden inhouden  Info block
Categorie D - Luchtvaartopleiding, sportvliegen, toerisme en bepaalde diensten over de korte afstand  Info block
Categorie E - Bestemd voor rotorvliegtuigen en luchtvaartuigen die verticaal of schuin opstijgen  Info block
Oplossingen uitwerken in geval van klachten van klanten (terugbetaling, uitgifte van nieuwe tickets, logies ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gaat na wat de oorzaak is van problemen
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten
- Schrijft procedures voor klachtenbehandeling  Info block
Kennis van de modaliteiten met betrekking tot de behandeling van geschillen  Info block
Partnerschap organiseren en opstarten met luchthavendiensten (handelszaken, onderaannemers, ...) en externen (touroperators, bewonersverenigingen, ...)  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit  Info block
Kwaliteitsenquêtes opstellen, opstarten en de verspreiding ervan superviseren  Info block
- Bakent de onderzoeksvragen af
- Selecteert een bevragingsmethode rekening houdend met mogelijkheden, voorwaarden en beperkingen (kwantitatief onderzoek uitvoeren, kwalitatief onderzoek uitvoeren, onderzoek uitbesteden of zelf uitvoeren, …)  Info block
De activiteiten van één of meerdere vliegvelden voor vrachtvervoer coördineren  Info block
Kennis van luchtvaartreglementering  Info block
Kennis van transportreglementering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten  Info block
Het beheer van een accommodatie superviseren (banen, luchthavengebouwen, ...)
Het onderhoud en de aankoop van materieel programmeren  Info block
- Ziet toe op de uitvoering van onderhoudsplannen en
- richtlijnen  Info block
De luchtverkeersleiding superviseren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf dat diensten verleent aan de luchthaven  Info block
Luchthaven  Info block
Luchtvaartmaatschappij  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Vliegveld  Info block
Defensie  Info block
Luchtvaart  Info block
Werkomgeving
Je werkt in luchthavens, vliegvelden bij luchtvaartmaatschappijen, beheerders van vliegvelden, bedrijven die diensten verlenen aan luchthavens. Je komt in contact met de uitbatingsteams (vliegtuigafhandeling, transit, baan, ...), externe betrokkenen (klanten, luchthavenautoriteiten, luchtverkeersleiding, douane, ...). Je werk varieert naargelang het type bedrijf (luchtvaartmaatschappij, beheerder van een vliegveld, ...), de omvang van de organisatie (categorie vliegveld, aantal vluchten, ...) en de activiteit (passagiers, vracht, vluchten op aanvraag, ...). Je werk soms met flexibele werkuren, tijdens weekends en feestdagen of ‘s nachts en doet soms wachtdiensten. Je draagt soms persoonlijke beschermingsmiddelen (fluovestje, gehoorbescherming, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Management uitbating luchthaven. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1324, 5111