Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
N310101  Info block
Leidinggevend personeel in de zeevaart  Info block
Andere benamingen
Dekofficier koopvaardij (m/v)  Info block
Gezagvoerder zeevaart (m/v)  Info block
Havencommandant (m/v)  Info block
Havenkapitein (m/v)  Info block
Havenloods (m/v)  Info block
Havenluitenant (m/v)  Info block
Havenofficier (m/v)  Info block
Hoofdwerktuigkundige in de zeevaart (m/v)  Info block
Kapitein koopvaardijschip (m/v)  Info block
Kapitein motorplezierjacht (m/v)  Info block
Kapitein van een jacht (m/v)  Info block
Kapitein zeilplezierjacht (m/v)  Info block
Kapitein van een sleepboot (m/v)  Info block
Loods (m/v)  Info block
Luitenant kwartierchef (m/v)  Info block
Luitenant kwartierchef nationale zeemacht (m/v)  Info block
Luitenant marine (m/v)  Info block
Marinecommandant (m/v)  Info block
Officier koopvaardij (m/v)  Info block
Officier machinekamer koopvaardij (m/v)  Info block
Officier van de wachttoren van de haven (m/v)  Info block
Polyvalent maritiem officier (m/v)  Info block
Scheepsadministrateur (m/v)  Info block
Scheepscommandant (m/v)  Info block
Tweede zeekapitein (m/v)  Info block
Zeeloods (m/v)  Info block
Definitie
Superviseert en coördineert de activiteiten van een schip voor het vervoer van passagiers (passagiersschip, ferry, hogesnelheidsschip -HSS-, ...) of goederen (cargo, containerschip, ertstanker, olietanker, ...). Houdt zich aan de zeevaartreglementering en de veiligheidsvoorschriften voor goederen en personen. Verwezenlijkt alle of sommige werkzaamheden voor het besturen van een schip (af- en aanmeren, route, beheer van de voortstuwing, veiligheid, brandstofverbruik van het schip, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: optreden als havenloods, de maritieme administratie of verschillende paramaritieme activiteiten op zich nemen (expertises, ...), een bemanning leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Technische gegevens van de reis verzamelen (uurroosters, afstanden, weerbericht, ...)
De routekaart uitwerken  Info block
- Gebruikt professionele software voor maritiem transport (ladingsplan van de schepen, ...)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Zorgt ervoor dat de benodigde certificaten van het schip aan boord zijn en dat de geldigheidstermijn niet is overschreden
- Plant of controleert de navigatieroute op veiligheid, afstand en snelheid
- Houdt rekening met de eigenschappen van het schip (lengte, breedte, diepgang, draaicirkel, stopweg)  Info block
Basiskennis van meteorologie  Info block
De besturing van het schip tijdens de overtocht coördineren en bijsturen  Info block
- Gebruikt navigatiemateriaal (GPS, VHF, radar, ...)
- Volgt de positie van het schip en de bewegingen van andere schepen op en past indien nodig de navigatieroute aan
- Geeft instructies voor het ballasten, ontballasten en het verpompen van brandstof om stabiliteitsverlies van het schip te compenseren
- Houdt rekening met de invloed van externe factoren op het schip (stromingen, getijden, ondieptes, sleepboten, nabijheid van andere schepen, …)  Info block
Kennis van navigatietechnieken  Info block
Basiskennis van meteorologie  Info block
Kennis van maritiem Engels  Info block
Kennis van vaarregels  Info block
De activiteiten aan boord plannen (brugdienst, machinekamer, algemene dienstmedewerkers, ...)
De activiteiten van de teams coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van Engels  Info block
Kennis van (inter)nationale milieuwetgeving  Info block
Het nazicht van de veiligheidsuitrusting van het schip controleren of superviseren  Info block
- Doet controlerondes
- Gebruikt installaties voor monitorbewaking
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Merkt afwijkingen aan de veiligheidsuitrusting op en onderneemt actie
- Houdt zich aan de richtlijnen voor veiligheid  Info block
Kennis van veiligheidsregels aan boord van schepen (personen en goederen)  Info block
Incidenten registreren (storingen, inbreuk, ongeval, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Vult het logboek in  Info block
Kennis van havenreglementering  Info block
Kennis van maritiem recht  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Laad -en loswerkzaamheden organiseren en controleren in samenwerking met de reders, laders, consignatarissen  Info block
- Controleert de berekeningen over de lading (stabiliteit, trim, sterkte, …)
- Ziet er op toe dat de lading de stabiliteit tijdens de reis niet in gevaar kan brengen
- Ziet toe op de naleving van de afspraken met de klant over het laden, lossen en aan boord bewaren van de lading
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt software voor de registratie van de werkzaamheden
- Bespreekt praktische zaken met de vertegenwoordiger van de rederij in de aankomsthaven (ligplaats, sleepboten, formaliteiten, …)  Info block
Kennis van de reglementering voor het goederentransport  Info block
Kennis van havenreglementering  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels aan boord van schepen (personen en goederen)  Info block
Kennis van Engels  Info block
Preventieve of correctieve onderhoudswerken organiseren, plannen en opvolgen  Info block
- Controleert technische gegevens in het ISM-systeem, het onderhoudsprogramma (PMS) en de machinekamerlogboeken (draaiuren, analyse-uitslagen, werkingsparameters, uitgevoerde werkzaamheden, …)
- Overlegt met de rederij en/of de hoofdwerktuigkundige
- Controleert na reparatiedagen en droogdokken of het schip opnieuw zeewaardig is
- Gebruikt software voor de registratie van de werkzaamheden  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
Varen met een opleiding of attest:
IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code)  Info block
STCW A II (master and deck department)  Info block
STCW A IV (radio communication and radio operators)  Info block
STCW A V (special training requirements for personnel on certain types of ships)  Info block
STCW A VI (emergency, occupational safety, security, medical care and survival functions)  Info block
Yachtnavigator  Info block
Yachtman  Info block
VHF (Radiotelefonie)  Info block
SRC (Radiotelefonie)  Info block
ROC (restricted operator certificate)  Info block
GOC (global operator certificate)  Info block
Escorteren van:
Motorschip (plezier of koopvaardij)  Info block
Plezierzeilboot  Info block
Het bevel voeren over een schip:
Ferryboot (car ferry)  Info block
Bulkschip  Info block
Chemicaliëntanker  Info block
Containerschip  Info block
Defensie  Info block
Ertstanker  Info block
Gastanker  Info block
Groot jacht  Info block
Hogesnelheidsschip  Info block
Kabellegger  Info block
Offshore-bevoorradingsschip  Info block
Olietanker  Info block
Pleziermotorjacht  Info block
Plezierzeiljacht  Info block
Professionele pleziervaart  Info block
Reefer  Info block
Ro-ro-schip  Info block
Schip voor gemeenschappelijk gebruik  Info block
Schip voor oceanografisch onderzoek  Info block
Schip voor offshore-werkzaamheden  Info block
Havensleepboot  Info block
Zeesleper  Info block
Deelnemen aan legeracties of -missies:
Defensie  Info block
Maritieme bescherming (strijd tegen vervuiling, assistentie, acties op zee, ...)  Info block
Steun aan strijdmachten  Info block
Werkzaamheden uitvoeren aan systemen voor propulsie en energieproductie:
Klassiek  Info block
Nucleair  Info block
Kennis van reglementering brandveiligheid  Info block
Kennis van stralingsbescherming  Info block
Manoeuvres in een delicate fase superviseren of leiden op zee of in het havengebied (nadering sleepboot, af- en aanmeren, slepen, assistentie op zee, averij, ...)  Info block
- Gebruikt specifieke manœuvres voor het vastmaken en losmaken van te slepen of assisteren vaartuigen
- Gebruikt nautische hulpmiddelen
- Hanteert sleeplieren, sleephaak, werplijn, loper, …
- Communiceert met de medewerkers (bemanning, loods, …)
- Communiceert met het te slepen vaartuig  Info block
Kennis van schiemanswerk  Info block
Het bedienen van machines superviseren
De technische dienst van een schip coördineren (propulsie, energieproductie, hulpmachines, ...)  Info block
Een budget voor levering en bevoorrading opvolgen en beheren (investering, aankoop, uitgaven, ...)  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Houdt de voorraad op peil (wisselstukken, onderhoudsproducten, medische uitrusting, voeding, brandstof, …)  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Processen voor toezicht op een havensite superviseren en coördineren (brandveiligheid, urgentieplan, ...)
Interventieplannen voor urgenties uitwerken  Info block
- Analyseert gegevens en resultaten (kaarten, rapportage over incidenten, wetgeving, …)
- Maakt een overzicht van risico’s
- Volgt wetgeving op en zet deze om in praktijkrichtlijnen
- Overlegt met de betrokkenen bij de opmaak van de plannen (brandweer, politie, havendiensten, …)
- Toetst plannen op uitvoerbaarheid  Info block
Kennis van veiligheidsregels op zee  Info block
Kennis van reglementering brandveiligheid  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Het bevel voeren over een schip in een geografische zone:
Aan de kust  Info block
In de havenzone  Info block
Op de lange omvaart  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Haven  Info block
Kantoor voor maritieme expertise  Info block
Transportbedrijf voor maritiem goederenvervoer  Info block
Transportbedrijf voor maritiem personenvervoer  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Gespecialiseerde maritieme activiteiten (offshore)  Info block
Hulpverlening en bijstand aan personen  Info block
Defensie  Info block
Op verplaatsing voor langere tijd  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij maritieme vervoersbedrijven voor passagiers, goederen, havenactiviteiten, gespecialiseerde maritieme activiteiten (oceanografisch onderzoek, offshore-bevoorrading ...), defensie (luchtmacht, landmacht, zeemacht, federale politie), bedrijven die assistentie bieden op zee, maritieme expertisebedrijven. Je staat men in verbinding met een vaak internationaal team en komt in contact met reders, maritieme autoriteiten, consignatarissen, havenhandlingsbedrijven, .... Je bent soms meerdere dagen of maanden van huis. Je werk varieert naargelang het type schip (containerschip, olietanker, sleepboot ...) en vaart (haven, kustvaart, lange omvaart ...). Je werkt soms in het weekend, op feestdagen, ’s nachts en in ploegen (4 uur dienst gevolgd door 8 uur rust).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Leidinggevend personeel in de zeevaart. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Gezagsvoerder zeevaart of Gezagsvoerder kustsleepvaart en havensleepvaart vind je op de website van onderwijskiezer.
Aan boord van zeeschepen moet je in het bezit zijn van een Zeemansboekje en een geldig vaarbevoegdheidsbewijs (Certificate of Competency) overeenkomstig het KB van 24 mei 2006 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3151, 3152