Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-3-15
N310301  Info block
Binnenscheepvaart  Info block
Andere benamingen
Bemanningslid binnenscheepvaart (m/v)  Info block
Bestuurder rivierjacht (m/v)  Info block
Bestuurder taxiboot (m/v)  Info block
Bestuurder van de binnenscheepvaart met motoraak, sleep- en duwboot (m/v)  Info block
Binnenschipper (m/v)  Info block
Gezagvoerder in de binnenscheepvaart op sleep- en duwboot (m/v)  Info block
Kapitein van de binnenscheepvaart met motoraak, sleep- en duwboot (m/v)  Info block
Matroos eerste niveau in de binnenscheepvaart (m/v)  Info block
Matroos in de binnenscheepvaart (m/v)  Info block
Matroos-motordrijver (m/v)  Info block
Matroos rondvaartboot (m/v)  Info block
Matroos-stuurman in de binnenscheepvaart (m/v)  Info block
Matroos tweede niveau in de binnenscheepvaart (m/v)  Info block
Matroos-werktuigkundige in de binnenscheepvaart (m/v)  Info block
Rivierloods (m/v)  Info block
Scheepsjongen binnenvaart (m/v)  Info block
Schipper (m/v)  Info block
Schipper in de binnenscheepvaart (m/v)  Info block
Stuurman in de binnenscheepvaart (m/v)  Info block
Transporteur binnenscheepvaart (m/v)  Info block
Tweede kapitein van de binnenscheepvaart (m/v)  Info block
Veerman (m/v)  Info block
Verantwoordelijke binnenscheepvaart (m/v)  Info block
Volmatroos binnenvaart (m/v)  Info block
Definitie
Vormt konvooien (duwboot, binnenvaartuig, schuit, ...) voor de binnenscheepvaart en vervoert reizigers of goederen. Houdt zich aan de binnenscheepvaartreglementering en de veiligheidsvoorschriften voor goederen en personen. Werkt volgens commerciële en kwaliteitsdoelstellingen (dienstverlening, kosten, wachttijden). Manoeuvreert en onderhoudt de boten (binnenvaartuig, veerpont, rondvaartboot ...) en hun uitrusting.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: aanverwante activiteiten uitoefenen (bevoorrading, bereiding van maaltijden, ...), de activiteiten van een team coördineren of een bemanning leiden (van variabele grootte naargelang het type transport, vracht of passagiers).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het konvooi voor de binnenscheepvaart vormen (aantal en type schuiten, elektrische, hydraulische en ventilatieaansluiting)  Info block
- Bedient de koppellier  Info block
Kennis van binnenscheepvaartreglementering  Info block
Overgaan tot het afmeren en loswerpen van de trossen
De boot in werking stellen en besturen in samenwerking met de bemanning  Info block
- Gebruikt navigatiemateriaal (GPS, VHF, radar, ...)
- Interpreteert signalen
- Bedient de ankerlier
- Communiceert met de andere opvarenden tijdens het varen
- Controleert regelmatig de juiste positie en koers
- Houdt rekening met externe factoren (waterstand, getijden, breedte van rivieren en sluizen, …)  Info block
Kennis van signalisatie  Info block
Kennis van geografie van rivieren, kanalen en kunstwerken op de waterwegen  Info block
Kennis van knoop- en touwwerktechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het manoeuvreren en besturen van een rivierboot  Info block
Kennis van vaarregels  Info block
Kennis van verkeerstekens  Info block
Kennis van manoeuvres bij het passeren van kunstwerken, navigeren dicht bij andere schepen, aan- en afmeren, ...  Info block
Kennis van schiemanswerk  Info block
Kennis van nautische hulpmiddelen  Info block
Uitvoeren van of toezicht houden op het laden en lossen van goederen  Info block
- Gebruikt hijs- en hefmaterieel
- Controleert de goede werking van installaties
- Plaatst lekbakken of haalt ze weg
- (Ont)koppelt de laadslangen, gasretourleidingen en laadarmen en bedient de afsluiters
- Legt de luiken open of dicht
- Controleert buikdenning op lekkage
- Stekkert containers
- Verzekert de vrije doorgang van het walpersoneel
- Controleert het waterniveau en de ventilatie in de laadruimtes tijdens de reis
- Reinigt de laadruimtes, tanks en lenskorven door ontgassen, uitstomen of droogdweilen
- Pompt restanten in slobtanks
- Controleert de lading op schade bij het laden of lossen en tijdens de reis  Info block
Kennis van de reglementering voor het goederentransport  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor gevaarlijke producten  Info block
Kennis van de modaliteiten voor het laden en lossen van de goederen  Info block
Kennis van laad- en stouwtechnieken  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van veelvoorkomende vormen van schade aan de lading en hun oorzaken  Info block
Inscheping en ontscheping van passagiers controleren  Info block
- Houdt zich aan de maximumbezetting van het voertuig
- Helpt de passagiers in- en uitstappen
- Controleert de geldigheid van vervoersbewijzen  Info block
Kennis van de modaliteiten voor de in- en ontscheping van passagiers  Info block
De boot en de uitrusting onderhouden  Info block
- Voert in teamverband het onderhoud van het schip (schuren, ontroesten, schilderen, lakken, …) uit volgens het onderhoudsprogramma
- Controleert de vloeistofpeilen van de motoren (olie, diesel, water, …)
- Vervangt en reinigt filters
- Controleert elektrische verbruikers en scheepsinstallaties (lieren, sturing roerwerk, systemen voor vasthechten van lading, …)
- Stelt een diagnose bij defecten
- Herstelt defecten
- Verzekert het onderhoud en de controle van meertouwen, -trossen en sleepmaterieel)  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures  Info block
Urgentiemaatregelen uitvoeren in geval van ongeval
De betrokken diensten waarschuwen  Info block
- Gebruikt nautische hulpmiddelen
- Schat de aard en de omvang van de panne, het ongeval of andere noodsituatie in
- Meldt het probleem aan de bevoegde instantie en de verantwoordelijke
- Verzekert de signalisatie van het vaartuig  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor de binnenscheepvaart  Info block
Kennis van signalisatie  Info block
Kennis van vaarregels  Info block
Kennis van verkeerstekens  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Op een binnenwater (rivier, kanaal) varen:
Duwboot  Info block
Kano  Info block
Motoraak (binnenvaartuig)  Info block
Rivierpassagiersschip  Info block
Rondvaartboot  Info block
Taxiboot  Info block
Veerpont  Info block
Vervoeren over de binnenwateren:
Bulkgoederen (steenkool, grind, mineralen, granen, ...)  Info block
Gevaarlijke stoffen (gassen, koolwaterstoffen, chemische producten, ...)  Info block
Passagiers van regelmatige lijnen (veerponten, ...)  Info block
Riviertoerisme (met of zonder restauratie en logies, ...)  Info block
Zware vrachtstukken (auto's, containers, ...)  Info block
Varen met een opleiding of attest:
Vaarbewijs A  Info block
Vaarbewijs B  Info block
Rijnpatent  Info block
Beperkt stuurbrevet  Info block
Algemeen stuurbrevet  Info block
VHF (Radiotelefonie)  Info block
Beperkt stuurbrevet  Info block
Algemeen stuurbrevet  Info block
Radar  Info block
Getuigschrift passagiersvervoer  Info block
ADN basis  Info block
ADN gas  Info block
ADN chemicaliën  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Eerste hulp  Info block
De bevoorrading organiseren en beheren (controle en opvolging van het verbruik, bestellingen, ...)  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Houdt gegevens bij over het verbruik van materiaal
- Inventariseert de voorraad wisselstukken, producten en materieel
- Plaatst bestellingen rekening houdend met kosten en levertermijnen
- Ontvangt de bestelling en controleert of ze voldoet aan de gestelde vereisten  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Het onderhoud van een boot en de uitrusting organiseren en controleren  Info block
- Gebruikt planningsinstrumenten
- Stelt een onderhoudsplan en -richtlijnen op
- Zet onderhoudsoperaties op volgens het onderhoudsplan en het vooropgestelde tijdschema
- Organiseert onderhoudsoperaties met een optimale en prijsbewuste inzet van middelen
- Controleert of de uitgevoerde werken voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitsnormen en planning
- Gebruikt controlehulpmiddelen voor het onderhoud (sensor, detector, ...)
- Doet controlerondes  Info block
Kennis van controleprocedures voor uitrusting van rivierschepen  Info block
Maaltijden voor de bemanning bereiden  Info block
- Bereidt eenvoudige gerechten in teamverband aan de hand van een recept
- Houdt zich aan de richtlijnen voor hygiëne en voedselveiligheid
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Basiskennis van bereidingen  Info block
Kennis van regels voor voedselhygiëne en -veiligheid  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Bestudeert boekhoudkundige gegevens
- Bepaalt de financiële ruimte voor uitgaven of besparingen
- Legt reserves aan voor voorziene en onvoorziene kosten
- Doet voorstellen voor de verdeling van de budgetten over de verschillende commerciële activiteiten
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het budget
- Rapporteert over het budgetbeheer  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Varend personeel aanwerven
Nieuwkomers opleiden (preventie op vlak van veiligheid, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Laad- en losschema's opstellen  Info block
- Houdt rekening met de stabiliteit van een schip
- Houdt rekening met externe factoren (waterstand, getijden, breedte van rivieren en sluizen, …)
- Houdt rekening met de volgorde waarin de goederen gelost worden  Info block
Kennis van geografie van rivieren, kanalen en kunstwerken op de waterwegen  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Maakt een inschatting van de kosten en opbrengsten
- Sluit verzekeringen af voor het schip, het personeel, de lading en zichzelf
- Vervult wettelijk verplichte formaliteiten (boekhouding, personeelsdossier, scheepsjournaal, vaartijdenboekje, meetbrief, exploitatievergunning, …)
- Evalueert of aanpassingen aan het schip aangewezen zijn in functie van de markt, slijtage, het vaargebied, de rendabiliteit  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van binnenscheepvaartreglementering  Info block
Nieuwe klanten werven en commerciële dossiers behandelen (antwoord op aanbestedingen, bestek, ...)  Info block
- Zoekt actief naar opdrachten
- Houdt rekening met interne factoren (uitrusting, laadcapaciteit van het schip, …) bij het analyseren van een opdracht
- Houdt rekening met externe factoren (locatie, weersomstandigheden, …) bij het analyseren van een opdracht
- Berekent de vrachtprijs
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Onderhandelt over prijs en levertijden
- Legt schriftelijk een overeenkomst vast  Info block
Kennis van de markt van bevrachters  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf voor riviertoerisme  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Binnenscheepvaartbedrijf voor goederentransport  Info block
Binnenscheepvaartbedrijf voor personentransport  Info block
Verhuurbedrijf van rivierjachten met bemanning  Info block
Transport en logistiek  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
In het weekend  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Op verplaatsing voor langere tijd  Info block
Op water of zee  Info block
In de bedieningsruimte of cabine  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven voor binnenscheepvaart van goederen, passagiers (regelmatige lijnen, veerpont, ...), logistieke diensten, verhuur van rivierjachten met bemanning, en je hebt soms contacten met passagiers of klanten. Het werk varieert naargelang het type boot (motoraak, veerpont, riviercruiseschip, duwboot, ...). Je doet soms weekendwerk, werkt op feestdagen, of doet nachtwerk. Je werk varieert naargelang het seizoen. Je bent soms meerdere dagen of weken van huis. Je werkt soms in een kleine, lawaaierige omgeving.
Je begrijpt, spreekt en schrijft één of meerdere vreemde talen (Engels, Frans, Duits, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Binnenscheepvaart. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Schipper-stuurman binnenscheepvaart of Matroos binnenscheepvaart vind je op de website van onderwijskiezer.
Aan boord van binnenschepen moet je in het bezit zijn van een dienstboekje. Voor het besturen van een binnenvaartuig moet je houder zijn van een vaarbewijs overeenkomstig het KB van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:8350