Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
N320201  Info block
Een binnenscheepvaartbedrijf beheren  Info block
Andere benamingen
Bedrijfsassistent binnenscheepvaart (m/v)  Info block
Bedrijfsexpert goederenvervoer over de binnenwateren (m/v)  Info block
Bedrijfsexpert passagiersvervoer over de binnenwateren (m/v)  Info block
Bedrijfsverantwoordelijke goederenvervoer over de binnenwateren (m/v)  Info block
Bedrijfsverantwoordelijke passagiersvervoer over de binnenwateren (m/v)  Info block
Directeur binnenscheepvaartbedrijf toerisme (m/v)  Info block
Niet-varende verantwoordelijke voor de binnenscheepvaart (m/v)  Info block
Verantwoordelijke binnenscheepvaartbedrijf (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert of superviseert alle of sommige activiteiten van een site of een dienst van een binnenscheepvaartbedrijf (goederen en/of passagiers). Houdt zich aan de reglementering van de binnenscheepvaart en de veiligheidsnormen voor goederen en personen. Werkt vanuit commerciële en kwaliteitsgerichte doelstellingen (dienstverlening, kosten, wachttijden).
Bijkomende activiteit kan zijn: de activiteiten van één of meerdere teams van een bedrijfssite aansturen of coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Bestellingen in ontvangst nemen en hun behandeling organiseren volgens het lastenboek (modaliteiten, wachttijden, aanverwante prestaties, ...)  Info block
- Gebruikt professionele software voor een bedrijf voor binnenvaart
- Gebruikt ERP-software
- Raadpleegt interne en externe informatiebronnen om de opdracht te plannen en te organiseren
- Houdt bij het organiseren van de opdrachten zo veel mogelijk rekening met de wensen van de klant
- Stelt laad- en leveringsschema’s op in functie van de afgesproken prioriteiten  Info block
Kennis van de organisatie van de nationale en internationale transportketen  Info block
De toewijzing van de vloot organiseren en plannen (aken, schuiten, duwboten, ...)
Rekening houden met de voorschriften voor uitbating (onderhoud, ...)  Info block
- Gebruikt de ijkingstabel
- Leest rivierkaarten
- Stippelt een route uit naargelang het voertuig, de lading en de planning
- Schat de afstanden en leveringstijden in
- Kiest een vloot (aken, schuiten, duwboten, ...) volgens de eigenschappen van de goederen, het traject en van de los- en laadmogelijkheden
- Geeft tijdig de planning door aan de medewerkers  Info block
Kennis van geografie van rivieren, kanalen en kunstwerken op de waterwegen  Info block
De activiteiten van de niet-varende teams en de bemanning plannen en coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Het verloop van het laden en lossen, de traceerbaarheid van de reizen, ... controleren en bijsturen  Info block
- Gebruikt navigatiemateriaal (routeplanner, GPS, VHF, radar, wegenkaarten, ...)
- Overlegt met de bemanning over het verloop van de werkzaamheden  Info block
Kennis van de modaliteiten voor het laden en lossen van de goederen  Info block
Kennis van geografie van rivieren, kanalen en kunstwerken op de waterwegen  Info block
Documenten die aan de transportdiensten gelinkt zijn opstellen en opvolgen (toltarieven, voorfacturatie, opvolging van de reglementen, leveranciersbestellingen, ...)  Info block
- Gaat de aanwezigheid van documenten na
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Verzamelt de nodige informatie over de klant, de dienst en de goederen
- Maakt commerciële documenten op en controleert ze (prijsaanvraag, offerte, bestelbon, orderbevestiging, leveringsbon, factuur, creditnota)  Info block
Kennis van binnenscheepvaartreglementering  Info block
Kennis van havenreglementering  Info block
Kennis van reglementering voor personenvervoer  Info block
Kennis van transportreglementering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen  Info block
De activiteiten en het administratieve beheer van het personeel opvolgen en controleren  Info block
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeel, …)  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
De opvolggegevens registreren
Afwijkingen vaststellen en verbeteringen voorstellen  Info block
- Gebruikt informatie- en communicatietechnologie
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden en geleverde diensten
- Houdt gegevens bij over het verbruik en de staat van materiaal
- Stelt schriftelijke rapporten en verslagen op  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden organiseren van het vervoer over de binnenwateren van:
Goederen  Info block
Passagiers  Info block
Varen met een opleiding of attest:
Vaarbewijs A  Info block
Vaarbewijs B  Info block
Rijnpatent  Info block
Algemeen stuurbrevet  Info block
Beperkt stuurbrevet  Info block
Internationaal transport over de binnenwateren opvolgen  Info block
De commerciële strategie en de toepassing ervan (mee) bepalen  Info block
- Analyseert het functioneren, de marktpositie, de concurrentie, …
- Analyseert externe invloeden, trends en veranderingen
- Bepaalt de verkoopstrategie (direct, indirect, niche zoeken, samenwerken met bevrachter, samenwerken met andere schipper, …)
- Bepaalt de prioriteiten
- Legt mijlpalen vast die meetbaar zijn  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van principes van kostenoptimalisatie  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
De prijs voor het bevrachten en het transport opzoeken (transporteurs, onderaannemers, bevrachtingsbeurs, ...)
De modaliteiten voor de aan- of verkoop van de transportdienst bepalen  Info block
- Houdt rekening met interne factoren bij het analyseren van een opdracht (uitrusting, laadcapaciteit van het schip, …)
- Houdt rekening met externe factoren bij het analyseren van een opdracht (locatie, weersomstandigheden, …)
- Berekent de vrachtprijs volgens de afstand, de lading, liggelden, …
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Onderhandelt over prijs en levertijden
- Komt tot duidelijke afspraken
- Legt schriftelijk een overeenkomst vast
- Zoekt alternatieven als een overeenkomst niet haalbaar lijkt
- Volgt ontwikkelingen in de markt op  Info block
Kennis van modaliteiten van de werking van een bevrachtingsbeurs  Info block
Behandeling van bijzondere dossiers (geschillen, ...)  Info block
- Verzamelt documenten
- Hanteert een vaste klachtenprocedure
- Stelt de klant op de hoogte van de klachtenprocedure
- Schat de ernst in van een klacht
- Onderzoekt de oorzaak van een klacht
- Stelt een oplossing voor aan de klant
- Vraagt het akkoord van de klant met de oplossing
- Stelt documenten op
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,…)
- Houdt gegevens bij over de dossierbehandeling  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Evoluties bepalen voor de werking en voor de uitbating van de organisatie (productiviteit, rendabiliteit, betrouwbaarheid van de werkzaamheden, ...) en hun toepassing opvolgen  Info block
- Houdt overzicht op de werkzaamheden op de afdeling
- Gaat na wat de oorzaken zijn van storingen of afwijkingen
- Zoekt naar oplossingen die de planning niet in de war brengen
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
- Overlegt over aanpassing van de bedrijfsprocessen
- Gebruikt programmapaketten voor logistiek (beheer van de voorraden, orders, ...)
- Vergelijkt prestatie-indicatoren met de behaalde resultaten  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Legt verantwoording af over het budgetbeheer
- Verricht boekhoudkundige controle van de verrichtingen
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het budget
- Analyseert de financiële gegevens en verwerkt ze in rapporten
- Doet op basis van de financiële analyse voorstellen voor budget, investeringen, bezuinigingen en het financieel jaarplan  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De personeelsadministratie superviseren  Info block
- Bepaalt de procedures voor de personeelsadministratie
- Maakt statistieken op
- Controleert de loonadministratie  Info block
Acties voor personeelsbeheer bepalen en opstarten  Info block
- Draagt bij aan de werving- en selectieprocedures
- Volgt de vaardigheden van de medewerkers op
- Doet voorstellen voor opleiding van medewerkers
- Doet voorstellen ter verbetering van het personeelsbeleid  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Logistieke dienstverlener  Info block
Binnenscheepvaartbedrijf voor goederentransport  Info block
Binnenscheepvaartbedrijf voor personentransport  Info block
Transport en logistiek  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in gespecialiseerde bedrijven voor goederenvervoer over de binnenwateren, riviertoerisme, logistieke dienstverlening. Je komt in contact met klanten, leveranciers, administraties, haveninstanties, ... Je werk varieert volgens de sector (goederenvervoer, passagierstransport, ...) en de organisatie (groep, netwerk, onafhankelijk ...). Je werkt soms in het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je werkschema is soms verschillend naargelang het seizoen (rondvaartboten).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Een binnenscheepvaartbedrijf beheren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1324, 4323