Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
N430101  Info block
Spoorwegvoertuigen besturen  Info block
Andere benamingen
Bestuurder locotractor-locomotor (m/v)  Info block
Bestuurder rangeerlocomotief spoorwegnet (m/v)  Info block
Bestuurder spoorweglijn (m/v)  Info block
Bestuurder tractievoertuig op rails (m/v)  Info block
Bestuurder spoorwegnet (m/v)  Info block
Bestuurder stedelijk spoorwegnet (m/v)  Info block
Metrobestuurder (m/v)  Info block
Treinbestuurder (m/v)  Info block
Treinmachinist (m/v)  Info block
Verantwoordelijke tractie spoorwegnet (m/v)  Info block
Verantwoordelijke team van bestuurders spoorwegnet (m/v)  Info block
Definitie
Bestuurt een voertuig op sporen om reizigers of goederen te vervoeren (trein, metro, ...). Werkt volgens de spoorwegreglementering, de veiligheidsregels voor goederen en personen en de dienstvereisten (uurroosters, comfort van de passagiers, werking van de instrumenten, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: manoeuvreren op het spoorwegnet, een team spoorwegmedewerkers leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Informatie over het vervoer over sporen verzamelen
Controleren of alle technische documentatie aan boord is  Info block
- Gebruikt informatie- en communicatietechnologie
- Gebruikt bedrijfseigen software
- Neemt kennis van de dienstvoorschriften
- Consulteert de dienstfiche en de orderboeken
- Informeert zich bij collega’s van de bevoegde dienst over eventuele problemen op het traject
- Neemt de materieelagenda of het logboek van het tractievoertuig door
- Controleert de geldigheid van de boorddocumenten  Info block
De veiligheid van het materieel, het bedieningspaneel, het remsysteem, ... controleren naargelang de trajectgegevens  Info block
- Voert een uitwendig toestelnazicht uit (remblokken, koplichten, koppeling, ophanging, wielen, draaistellen, verbindingsslangen, …)
- Voert werkingsproeven uit in de stuurposten (waakinrichting, systeem voor radioverkeer, veiligheidssystemen, signalisatie, …)
- Controleert of het tractievoertuig over de benodigde trekkracht beschikt
- Controleert of de remkracht van het toestel overeenstemt met het voor het baanvak voorgeschreven remvermogen
- Volgt de signalen van controlemeters en –lampjes op  Info block
Het voertuig op de sporen besturen in functie van de signalisatie, de uurregeling, de voorafbepaalde haltes  Info block
- Houdt rekening met de kenmerken van het traject (blokstelsel, exploitatievoorschriften, topografisch profiel, bijzondere remsituaties, …)
- Houdt de sporen en de signalen nauwlettend in het oog
- Volgt de aanwijzingen van beveiligingssystemen op (ETCS, TBL 1+, …)
- Bedient de beschikbare systemen op een technisch beheerste en verantwoorde wijze (tractie, rem, …)
- Houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van de regelgeving met betrekking tot spoorwegverkeer  Info block
Kennis van technische besturingsprocedures over het spoorwegnet  Info block
Kennis van procedures bij vertrek en aankomst van treinen  Info block
Urgentiemaatregelen uitvoeren in geval van ongeval
De betrokken diensten waarschuwen  Info block
- Schat de aard en de omvang van de panne, het ongeval of andere noodsituatie in
- Verzekert de signalisatie van het voertuig
- Bakent een veiligheidszone af
- Gebruikt instrumenten voor radioverkeer (GSM-R, …)
- Volgt de urgentieprocedures (evacuatie trein in nood, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor het spoor  Info block
Opvolg- en activiteitengegevens registreren
De informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt informatie- en communicatietechnologie
- Gebruikt bedrijfseigen software  Info block
Kennis van interne rapporteringsprocedures  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Verplaatsingen over het spoor doen in een zone:
Beperkte zone  Info block
Internationaal  Info block
Nationaal  Info block
Regionaal  Info block
Stedelijk of interstedelijk  Info block
Een specifieke locomotief besturen:
Gespecialiseerde locomotieven (locotractor, rangeerlocomotief, ...)  Info block
Goederentrein  Info block
Hogesnelheidstrein  Info block
Metro, ...  Info block
Sneltrein, intercity voor reizigers  Info block
Het veilig op- en uitstappen van reizigers controleren (automatische deurbediening, ...)  Info block
- Opent de deuren wanneer het toestel volledig stilstaat en juist gepositioneerd is ten opzicht van het perron
- Communiceert met medewerkers op het perron met radioverkeer, standaardcodes en -gebaren
- Wacht op het signaal om deuren te sluiten en te vertrekken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Oorzaken en omstandigheden van stilstand in geval van een incident meedelen aan de reizigers (duur, ...)  Info block
Manoeuvreren op bijzondere lijnen (werf, stelplaats, onderhoudssite, ...)  Info block
- Loopt van en naar spoorvoertuigen over de voorgeschreven verkeerspistes
- Verplaatst spoorvoertuigen op het emplacement
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektrotechniek  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Bestuurders opleiden binnen de organisatie  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf voor spoorwegtransport  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Infrastructuurbeheerder  Info block
Bedrijf voor multimodaal transport (maritiem transport, riviertransport, spoortransport, ...)  Info block
Bedrijf voor spoorwegtransport  Info block
Bedrijf voor personenvervoer  Info block
Transport en logistiek  Info block
Ondergronds  Info block
Zittend werk  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
In de bedieningsruimte of cabine  Info block
In ploegen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in spoorwegbedrijven en industriële bedrijven. Je werkt samen met het verkeerspersoneel (verkeersleiding, personeel van het centrale seinhuis, personeel van de wisselpost, stationschef, ...). Je werk varieert naargelang het type voertuig (trein, metro, rangeerlocomotief, locotractor, ...) en het netwerk (reizigerslijn, goederen, onderhoud, ...). Je werkt soms ondergronds (metro). Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je doet soms wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Spoorwegvoertuigen besturen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Een treinbestuurder dient te beschikken over een attest overeenkomstig de voorwaarden die worden beschreven in de wet van 30 augustus 2013 houdende de spoorcodex en het KB van 9 juli 2013 tot vaststelling van de vereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:8311, 8331