Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
N430201  Info block
Vervoerbewijzen openbaar vervoer controleren  Info block
Andere benamingen
Controleur van het reizigersvervoer (m/v)  Info block
Controleur van het openbaar vervoer (m/v)  Info block
Controleur van de reizigers in de metro (m/v)  Info block
Medewerker verkoop en controle op de trein (m/v)  Info block
Hoofdconducteur (m/v)  Info block
Conducteur reizigerstreinen (m/v)  Info block
Begeleider op openbaar vervoer (m/v)  Info block
Conducteur openbaar vervoer over de weg (m/v)  Info block
Treincontroleur (m/v)  Info block
Treinbegeleider reizigerstrein (m/v)  Info block
Verantwoordelijke controle openbaar vervoer (m/v)  Info block
Controleur van vervoerbewijzen (m/v)  Info block
Bus- en trambegeleider (m/v)  Info block
Buscontroleur (m/v)  Info block
Tramcontroleur (m/v)  Info block
Definitie
Controleert de vervoerbewijzen van de reizigers in de voertuigen van het openbaar vervoer. Past bij onregelmatigheden corrigerende maatregelen toe volgens de reglementering (boetes, proces-verbaal, ...). Werkt met het oog op de veiligheid van de passagiers en de vrijwaring van de inkomsten en goederen van het bedrijf.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de boorduitrusting controleren, vervoerbewijzen verkopen, klantentevredenheidsenquêtes verspreiden, ... , een team leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Vervoerbewijzen van reizigers controleren en inbreuken rechtzetten  Info block
- Benadert reizigers op een hoffelijke, vriendelijke en professionele manier
- Voert de opdracht uit volgens de vastgelegde procedures, richtlijnen en afspraken
- Schrijft boetes uit
- Verkoopt vervoerbewijzen
- Gebruikt instrumenten voor radioverkeer  Info block
Kennis van procedures voor controle van vervoerbewijzen  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Reizigers informeren
Bijstand bieden aan personen met een beperkte mobiliteit  Info block
- Gebruikt een omroepinstallatie
- Informeert reizigers over reistijden en aansluitingen
- Licht veiligheidsvoorschriften toe
- Stelt bij onduidelijkheid vragen over de hulpvraag
- Past taalgebruik aan de reiziger aan  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van transportgeografie (wegennet, zee-, vlieg- en binnenvaartroutes, ...)  Info block
Het doen en laten op en rond het voertuig in goede banen leiden
Tussenkomen in geval van onbeleefdheid of conflict  Info block
- Voert de opdracht uit volgens de vastgelegde procedures, richtlijnen en afspraken
- Opent en sluit deuren voor de reizigers en volgt hierbij de veiligheidsprocedures
- Ziet toe op het veilig in- en uitstappen van de passagiers
- Geeft signaal aan de bestuurder om te stoppen of te vertrekken
- Ziet toe op een bagagevrije doorgang in het voertuig
- Luistert bij conflict naar het verhaal van de betrokkene(n)
- Stelt zich onpartijdig op
- Vraagt door tot de kern van het probleem
- Vraagt of een probleem/conflict juist begrepen is
- Stelt een oplossing voor en vraagt het akkoord
- Houdt in alle omstandigheden de eigen emoties onder controle
- Gebruikt instrumenten voor radioverkeer  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen  Info block
Urgentiemaatregelen uitvoeren in geval van ongeval
De betrokken diensten waarschuwen  Info block
- Schat de aard en de omvang van de panne, het ongeval of andere noodsituatie in
- Verzekert de signalisatie van het voertuig
- Bakent een veiligheidszone af
- Gebruikt instrumenten voor radioverkeer
- Assisteert bij de evacuatie van de reizigers
- Assisteert de bestuurder in geval van bijzondere omstandigheden, agressie of een incident  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen  Info block
De aanwezigheid van het boordmaterieel en de boorduitrusting (veiligheid, alarm) nakijken, de toestand ervan controleren en elke afwijking of slijtage melden  Info block
Kennis van procedures voor controle van materieel en uitrusting  Info block
Opvolg- en activiteitengegevens registreren
De informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt informatie- en communicatietechnologie
- Gebruikt bedrijfseigen software  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Vervoerbewijzen controleren op:
Lijnen over middellange afstand (regionaal, nationaal)  Info block
Stedelijke of interstedelijke lijn  Info block
Langeafstandslijnen (internationaal)  Info block
De veiligheids- en comfortomstandigheden aan boord van een trein controleren (airconditioning, verwarming, ...)  Info block
- Doet controlerondes  Info block
Kennis van procedures voor de werking van de veiligheidsinstallaties van het spoorwegnet  Info block
Activiteitengegevens van het openbaar vervoer opvolgen en bijwerken (registraties van processen-verbaal, ticketing, …)  Info block
Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
Meningen, opmerkingen of klachten verzamelen en doorgeven (vragenlijsten, …)  Info block
Acties organiseren voor competentieontwikkeling binnen het team (opleiding, begeleiding, stage, ...)  Info block
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf voor spoorwegtransport  Info block
Bedrijf voor wegtransport  Info block
Bedrijf voor personenvervoer  Info block
Transport en logistiek  Info block
Ondergronds  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
In ploegen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven voor openbaar personenvervoer over de weg of het spoor. Je komt in contact met gebruikers, bestuurders, commerciële vertegenwoordigers, veiligheidspersoneel, verkeersleiding reizigers, centraal seinhuis, ...). Je maakt soms verplaatsingen van meerdere dagen (lijn over lange afstand, rust buiten huis, ...). Je werkt soms met flexibele of onderbroken werktijden, in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je werkt in stations (inkom of uitgang bus-, metrostations, ...) of aan boord van voertuigen (bus, treinen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Vervoerbewijzen openbaar vervoer controleren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Een treinbegeleider dient te beschikken over een attest overeenkomstig de voorwaarden die worden beschreven in de wet van 30 augustus 2013 houdende de spoorcodex en het KB van 9 juli 2013 tot vaststelling van de vereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:5112